8. พิทยาธิษฐาน (Pittaya's Resolution)

พิทยาธิษฐาน

ฉบับวันเสาร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2560

www.meditation101.org

 [1] ด้วยเดชแห่งบุญบารมี รัศมี กำลัง ฤทธิ์ อำนาจ สิทธิ เฉียบขาด อันประดามี ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐม พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระต้นธาตุต้นธรรม บารมีพระนิพพาน บารมีธาตุธรรมฝ่ายกุศลาธรรมา ฝ่ายสัมมาทิฐิ ทั้งปวง และด้วยอานุภาพแห่งบุญบารมีที่ข้าพเจ้าบำเพ็ญไว้ดีแล้ว ขอให้ข้าพเจ้าเข้าถึงมรรคผล นิพพาน วิชชา จรณะอันบริสุทธิ์ ละเอียด ถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริง โดยง่าย โดยสะดวก โดยเร็วพลัน

[2] ขอให้ข้าพเจ้าได้มีส่วนในคุณธรรม คุณวิเศษ โลกียทรัพย์ โลกุตรทรัพย์ มนุษยสมบัติ สวรรค์สมบัติ นิพพานสมบัติ มรรคผล นิพพาน วิชชา จรณะ รูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ บริวารสมบัติ จักขุ ญาณ ปัญญา วิชชา แสงสว่าง บุญ บารมี รัศมี กำลัง ฤทธิ์ อำนาจ สิทธิ เฉียบขาด ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐม พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระต้นธาตุต้นธรรม ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ และของหลวงพ่อวัดปากน้ำ พระมงคลเทพมุนี  (สด จนฺทสโร)

[3] ขอให้ข้าพเจ้า มีความบริสุทธิ์ กาย วาจา ใจ ธาตุธรรม เห็น จำ คิด รู้ ทุกๆ กาย ทุกๆ ดวง ตลอดหมดทั้งสุดหยาบสุดละเอียด ล้วนสะอาดบริสุทธิ์สว่างไสว เป็นผู้ที่มีกิเลสเบาบาง หรือถึงขั้นไม่มีกิเลสเลย ขอให้วิบากกรรม วิบากมาร ผังชีวิตที่ไม่ดี วิบัติ บาปศักดิ์สิทธิ์ อกุศล มลทิน อวิชชา กิเลส อาสวะ อนุสัย สังโยชน์เบื้องต่ำและเบื้องสูง จงมลายหายสูญไปจนหมดสิ้น เหลือแต่สิ่งดีงาม เหลือแต่กุศล บุญ บารมี รัศมี กำลังฤทธิ์ อำนาจ สิทธิ เฉียบขาด คุณธรรม คุณวิเศษ คุณงามความดี อันบริสุทธิ์ บริบูรณ์ เป็นสิริสมบัติ วัฒนะ มงคลทั้งปวง

[4] ขอให้ได้ศึกษาและทำวิชชาร่วมกับหลวงพ่อวัดปากน้ำ พระมงคลเทพมุนี และครูบาอาจารย์วิชชาธรรมกาย ผู้ทรงศีล ทรงธรรม ทรงวิชชาอันบริสุทธิ์ เป็นสัมมาทิฐิแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยง่าย โดยสะดวก โดยราบรื่น สุขสดชื่น สมหวัง ขอให้สามารถเข้านิโรธสมาบัติได้อย่างสมบูรณ์ นานตราบเท่าที่ต้องการ ขอให้ชนะพญามาร เสนามาร หมู่มาร คนภัย คนพาล กิเลส กรรม วิบาก อาสวะ มลทิน สิ่งที่ไม่ดี ผังมาร วิชชามาร ทุกชนิดทุกประการ ชนะขาดลอยจนหมดสิ้น โดยง่าย โดยสะดวก โดยราบรื่น โดยเร็วพลัน ชนะเรื่อยไป ทั้งภายใน และภายนอก ตลอดไป

[5] ขอให้ข้าพเจ้ามีทรัพย์สมบัติมาก ทั้งโลกียทรัพย์ ทั้งอริยทรัพย์ ทั้งมนุษยสมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติ รูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ บริวารสมบัติ ลาภ ยศ สรรเสริญสุข ให้มีสมบัติจักรพรรดิอันเลิศ อันบริสุทธิ์บริบูรณ์ อันประเสริฐประณีตมากมายมหาศาล ใช้สอยไม่มีวันหมดสิ้น โดยที่ไม่ต้องทำมาหากินแสวงหาทรัพย์ด้วยตนเองเลย และให้มีผู้ช่วยที่ซื่อสัตย์จงรักภักดีคอยดูแลจัดการสมบัติให้เป็นอย่างดี ทำให้ไม่ต้องเดือดร้อนเพราะสมบัติเลย ขอให้ข้าพเจ้ามีรัตนะ 7 ประการ ทั้งของหยาบ ของละเอียด ระดับจุลจักร มหาจักร บรมจักร และที่ยิ่งกว่า เอาไว้ใช้สอยไปทุกชาติทุกภพ ตลอดกาลยาวนานไม่มีขาดช่วงขาดตอน จนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางในการสร้างบารมีของหลวงพ่อวัดปากน้ำ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) และขอให้ข้าพเจ้ามีวิชชาบริสุทธิ์แก่กล้าสามารถใช้สอยควบคุมรัตนะ 7 ทั้งของหยาบและของละเอียดได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีอานุภาพมาก และมีศักยภาพสูงสุด โดยปราศจากโทษต่อข้าพเจ้า

[6] ขอให้ข้าพเจ้าพรั่งพร้อมด้วยมงคลชีวิตทั้ง 38 ประการ อีกทั้งมรรคผล นิพพาน วิชชาธรรมกาย มีชื่อเสียงอันดีงามขจรขจายไปตลอดหมดสากลโลก ทั้งในกามภพ รูปภพ อรูปภพ เมื่อบำเพ็ญตนไว้ดีแล้วก็ขอให้เป็นที่รัก เคารพ นับถือ เชื่อถือ เชื่อฟัง เป็นที่นิยม ชมชอบ เป็นที่ศรัทธา ของสรรพสัตว์ทั้งหลาย ให้ได้เป็นผู้นำมหาชนในการสร้างความดี สร้างบารมี ตามส่วนแห่งกำลังบุญบารมี บำเพ็ญบุญกิริยาวัตถุ 10 ประการ ยังกุศลธรรมบททั้งหลายให้เจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟู ยังอกุศลกรรมบทให้หมดสิ้นไป ทั้งในตนเองและผู้อื่น ยังกุศลาธรรมาในเจริญขึ้นในธาตุธรรม ยังอกุศลาธรรมาให้หมดสิ้นไป สามารถเปลี่ยนมิจฉาทิฐิบุคคลทั้งหลาย ให้กลายเป็นสัมมาทิฐิแต่เพียงฝ่ายเดียวได้มากมายตามใจปรารถนา โดยง่าย โดยเร็ว

[7] ขอให้มีปัญญาบริสุทธิ์กว้างขวางมาก ทั้งสุตมยปัญญา จินตมยปัญญา ภาวนามยปัญญา และให้มีฤทธิ์เดชอานุภาพมากประดุจพระบรมพุทธจักรพรรดิ และที่ยิ่งกว่า ยิ่งๆ ขึ้นไป ขอให้มียศ ศักดิ์ อธิปไตย อำนาจ วาสนา ความเป็นใหญ่ทั้งทางโลก และทางธรรม เพื่อการทำความดีอย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์เท่านั้น โดยปราศจากโทษ ให้ได้ศึกษาความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมกับครูบาอาจารย์ดีๆ ที่เปี่ยมด้วยความรู้ความสามารถ มีศีลมีธรรมบริสุทธิ์ มีภูมิรู้ ภูมิธรรมอันเลิศ เมื่อมีครูบาอาจารย์ดังนี้แล้ว ขอให้ข้าพเจ้าเป็นลูกศิษย์ที่ดี เล่าเรียนทั้งทางโลกทางธรรมได้รู้และเข้าใจทำได้ตามครูบาอาจารย์ถ่ายทอดทั้งหมด และถ้าหากข้าพเจ้าต้องเป็นอาจารย์ สอนใคร ทั้งทางโลก ทางธรรม ก็ขอให้สามารถถ่ายทอดความรู้ คุณธรรม คุณงามความดี ให้กับลูกศิษย์ ได้อย่างดีเยี่ยม หากต้องเป็นผู้นำ ผู้บริหาร ผู้ปกครอง ก็ขอให้เป็นผู้นำ ผู้บริหาร ผู้ปกครองที่ดี มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีความรู้ มีความสามารถ บริหารจัดการทรัพยากร บริหารคน บริหารเวลา บริหารปัจจัย 4 บริหารงาน ทุกสิ่งทุกประการ ให้ดำเนินไปโดยราบรื่นเรียบร้อย สำเร็จกิจการงานน้อยใหญ่ได้อย่างดีเยี่ยม มีประสิทธิภาพและศักยภาพสูงสุด ปกครองบริษัทบริวารและสรรพสัตว์ให้อยู่เย็นเป็นสุข อยู่ในศีล อยู่ในธรรม เจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรม ตั้งมั่นอยู่ในมรรคผลอันดีงามทุกสิ่งทุกประการ เอื้อเฟื้อต่องานของหลวงพ่อวัดปากน้ำ พระมงคลเทพมุนี เป็นอย่างยิ่งทั้งทางตรงและทางอ้อม ทำให้หลวงพ่อวัดปากน้ำไปถึงจุดหมายปลายทางในการสร้างบารมี คือที่สุดแห่งธรรม ได้โดยง่ายโดยเร็ว โดยสะดวกยิ่งๆ ขึ้นไป

[8] ขอให้ข้าพเจ้าได้พบและได้ฟังธรรมอันทรงคุณค่า ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอริยเจ้า และของหลวงพ่อวัดปากน้ำ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ของครูบาอาจารย์วิชชาธรรมกาย ผู้เป็นสัมมาทิฐิบุคคลแต่เพียงฝ่ายเดียว ผู้มีศีลมีธรรมอันบริสุทธิ์ และขอให้ท่านผู้เจริญทั้งหลายเหล่านั้น ได้เมตตาอนุเคราะห์ เป็นกัลยาณมิตรผู้แนะนำประโยชน์สุขให้กับข้าพเจ้าด้วย โดยขอให้ข้าพเจ้าอยู่ในโอวาทของท่านผู้เจริญทั้งหลายด้วยดี

[9] ขอให้ข้าพเจ้าประพฤติพรหมจรรย์อย่างสะอาดบริสุทธิ์บริบูรณ์ตลอดอายุขัย ทั้งทางกาย วาจา และใจ มีแต่ผู้สนับสนุนให้ข้าพเจ้าประพฤติพรหมจรรย์ ไม่มีใครส่งเสริมให้ครองเรือน ขอให้ข้าพเจ้าทรงอภิญญาทั้ง 6 ประการ สามารถแสดงปาฏิหาริย์ 3 ได้ แสดงยมกปาฏิหาริย์ได้เป็นปกติ อยู่แต่ในสุคติภูมิสร้างบารมีไปสู่จุดหมายปลายทางของหลวงพ่อวัดปากน้ำ คือที่สุดแห่งธรรม อย่างปลอดภัย โดยไม่มีกิเลสเลย เป็นอมตะ ไม่ต้องเกิด ไม่ต้องแก่ ไม่ต้องเจ็บ ไม่ต้องตาย เป็นกายธรรมอันสะอาดบริสุทธิ์ตลอดทั้ง 18 กาย และตลอดหมดสุดหยาบสุดละเอียด ใสสว่าง สะอาด บริสุทธิ์ มีแต่บุญธาตุ ธรรมธาตุอันสะอาดบริสุทธิ์ล้วนๆ ไม่มี อกุศลาธรรมา และอพัยากตาธรรมา เจือปนเลย จะไปอยู่ภพภูมิใด เมื่อใด ก็สามารถทำได้ เป็นอิสรเสรี ปราศจากกรอบการบังคับบัญชาของมาร วิชชามาร บาป อกุศล และผังมารทั้งหลาย บังคับข้าพเจ้าไม่ได้เลยแม้แต่น้อย

[10] ขอให้ทุกๆ กายของข้าพเจ้าพ้นจากการบังคับบัญชาควบคุมของมารทั้งหลาย ให้มารไม่สามารถตั้งผังบาปศักดิ์สิทธิ์ให้กับข้าพเจ้าได้เลยแม้แต่น้อย ให้เป็นอิสระจากกฎเกณฑ์ของมารทั้งปวง เป็นอิสระจากกฎแห่งกรรม เป็นอิสระจากกฎไตรลักษณ์ ให้กายมนุษย์และทุกกายของข้าพเจ้า เป็นกายพระนิพพานเป็น มีลักษณะมหาบุรุษครบถ้วน มีฤทธิ์ มีเดช มีอานุภาพมาก ทรงอภิญญา ไม่ต้องเกิด ไม่ต้องแก่ ไม่ต้องเจ็บ ไม่ต้องตาย ปรารถนาจะอุบัติขึ้น หรือเปลี่ยนภพภูมิ ไปอยู่ในสวรรค์ พรหมโลก หรือในอายตนนิพพานเมื่อใด ก็ทำได้ จะทำกายให้หยาบ หรือทำกายให้ละเอียดเมื่อใดเพียงไรก็ทำได้ ให้มีบุญบารมี รัศมี กำลัง ฤทธิ์ อำนาจ สิทธิ เฉียบขาด วิชชา ล่วงล้ำ ล่วงหน้า ล่วงเกินกว่ามาร และต้นธาตุต้นธรรมอกุศลธรรมดำทั้งหลาย และต้นธาตุต้นธรรมอัพยากตาธรรมทั้งหลาย เป็นอย่างมากตลอดไป ให้อยู่ในโลกได้โดยไม่ต้องเดือดร้อนเพราะกฎไตรลักษณ์ เพราะกฎแห่งกรรม ให้พระต้นธาตุต้นธรรมฝ่ายกุศลและพระนิพพานเติมบุญบารมีครบถ้วนทุกด้านให้อยู่ตลอดเวลา ดำรงอยู่ไปบารมีก็เพิ่มเติมแก่กล้าขึ้นเรื่อยๆ เหมือนพระพุทธเจ้าในอายตนนิพพาน สามารถเจริญวิชชาและเข้านิโรธสมาบัติได้ตลอดเวลาทุกอิริยาบทในขณะที่ทำกิจต่างๆ ไปด้วย แล้วก็รื้อสัตว์ขนสัตว์ไปสู่นิพพานด้วย โดยมีรัตนะ 7 ประการ ทั้งของหยาบ และของละเอียดที่มีอานุภาพมาก เอาไว้คอยอำนวยความสะดวกจำนวนมาก ขอให้ภาคมารและภาคอัพยากฤตก็ไม่สามารถสอดหรือส่งธาตุและธรรมของพวกเขาเข้ามาในธาตุในธรรมของข้าพเจ้าได้แม้แต่เล็กแม้แต่น้อย ปนเป็นไม่ได้แม้แต่เล็กแม้แต่น้อย จะเอาวิชชาของฝ่ายมารหรือวิชชาของฝ่ายอัพยากฤตมาครอบงำ บังคับข้าพเจ้าก็ไม่ได้ หรือจะบังคับ โอกาสโลก ขันธโลก สัตวโลก หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเบียดเบียนข้าพเจ้าก็ไม่ได้แม้แต่เล็กน้อย ภาคมารและภาคอัพยากฤตจะเบียดเบียนข้าพเจ้าทั้งทางตรงหรือทางอ้อมก็ทำไม่ได้แม้แต่เล็กน้อย หากข้าพเจ้าปรารถนาจะเป็นมนุษย์ ก็ให้อุบัติเป็นมนุษย์ที่มีกายเหมือนพระนิพพานอยู่ในเมืองมนุษย์ มีฤทธิ์ มีเดช อำนาจ อานุภาพ วิชชา มีมนุษยสมบัติ สวรรค์สมบัติ นิพพานสมบัติครบถ้วนทุกอย่าง เอาไว้ทำหน้าที่รื้อสัตว์ขนสัตว์ ปราบมารประหารกิเลสทั้งหลายได้โดยง่ายราบรื่น หากว่าอยากจะไปสวรรค์ ก็ทำกายให้ละเอียดแล้วย้ายไปอยู่สวรรค์ อยู่พรหมโลก หรืออยู่อายตนนิพพานก็ย่อมได้ จะถอยหยาบกลับลงมาก็ทำได้ เป็นอมตะอยู่ตลอดกาลยาวนาน โดยไม่ต้องอาศัยบิดามารดาเป็นแดนเกิด แค่ทำกายให้หยาบขึ้น แล้วก็ปรากฎอยู่ในโลกมนุษย์ มุ่งหน้าทำวิชชา รื้อมาร ถอนมาร รื้อวิชชามาร ถอนวิชชามาร เก็บมาร ปราบมาร รื้อผังมาร จนหมดสิ้นเกลี้ยงเสี้ยงหมดธาตุธรรมดำ และธาตุธรรมอัพยากฤตในที่สุด.... เมื่อข้าพเจ้าพ้นจากการครอบงำของภาคมารและภาคอัพยากฤตแล้ว ก็สามารถทำให้สรรพสัตว์เหล่าอื่นพ้นจากการครอบงำของภาคมารและภาคอัพยากฤตทั้งหลายได้โดยง่ายโดยสะดวกเช่นกัน จะโปรดสัตว์ก็สะดวกง่ายดาย ราบรื่นทุกอย่าง ทำให้สรรพสัตว์เข้าอกเข้าใจ เชื่อถือเชื่อฟัง และปฏิบัติตาม จนกระทั่งสั่งสมบุญบารมีได้เป็นอันมาก เข้าถึงธรรมกันโดยถ้วนหน้า ไปสู่สุคติโดยทั่วถึง จะปราบมาร ก็สะดวกง่ายดาย ราบรื่นทุกอย่าง เป็นผลให้ธาตุธรรมฝ่ายอกุศลาธรรมา และอัพยากตาธรรมา ค่อยๆ เสื่อมสูญสิ้น หมดฤทธิ์ หมดเดช หมดอานุภาพ หมดกำลัง หมดมลาย หายสูญสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษในที่สุด

[11] หากมาตรแม้นว่าข้าพเจ้านั้นบุญบารมียังไม่ถึงพร้อมพอที่จะเป็นอมตะ ก็ขอให้ข้าพเจ้าอายุขัยยืนยาวนานมากเป็นพิเศษ โดยปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ปราศจากความทุกข์ทรมานกายและใจทั้งปวง มีแต่ความสุขความบริสุทธิ์กายวาจาใจ ไม่มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย ไม่มีกิเลสเลย ไม่มีโรคกาย โรคใจ ไม่มีปัญหา ไม่มีอุปสรรคใดๆ ในชีวิตเลย ไม่มีทั้งทุกข์จร และทุกข์ประจำ มีแต่สุขล้ำอยู่ตลอดเวลา ให้ได้ทำงานสร้างบารมีตามแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระต้นธาตุต้นธรรมจะทรงมอบหมาย และ/หรือตามแต่หลวงพ่อวัดปากน้ำ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) จะมอบหมาย ทั้งการทำวิชชาปราบมาร ทำละเอียด เผยแผ่ ปฏิสังขรณ์ ก่อสร้าง หาทรัพย์ หาเสบียงหล่อเลี้ยงกองทัพธรรม ทำหน้าที่ใดๆ ทั้งทางโลก ทางธรรม ก็ขอให้สำเร็จอย่างดีเยี่ยม อย่างดียิ่ง เกินควรเกินค่าทุกสิ่งทุกประการ ได้รับความร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลสนับสนุนอย่างดีเยี่ยมจากทุกผู้ทุกคน มนุษย์และเทวา และสรรพสัตว์ทั้งหลาย ไม่มีศัตรู ไม่มีมาร ไม่มีใครเบียดเบียน หรือขัดขวางการสร้างความดีของข้าพเจ้าเลย แต่ถ้าข้าพเจ้าจะทำผิดทำพลาด ทำความชั่ว ให้ขอให้มีคนมาห้าม มาแนะนำ มาขัดขวาง ด้วยจิตปรารถนาดี เป็นเหตุให้ข้าพเจ้าไม่สามารถกระทำการอกุศลทั้งหลายได้เลย และขอให้ข้าพเจ้าเข้าใจ และกลับตัวกลับใจเสียใหม่โดยง่าย ด้วยใจบริสุทธิ์ ให้ข้าพเจ้าเป็นคนที่คิด พูด ทำบาป ไม่ขึ้น แต่ถ้าคิด พูด ทำดีแล้ว ก็สำเร็จโดยง่ายทุกสิ่งทุกประการ ในกาลทุกเมื่อ

[12] ขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ที่ไม่มีศัตรูเลย ไม่มีคนเกลียด คนชัง คนอิจฉา ริษยา หมั่นไส้ ไม่มีใครกลั่นแกล้ง ดูถูก ดูหมิ่น ว่าร้าย เหยียดหยาม ก็ไม่มีเลย สรรพสัตว์ทั้งหลาย ล้วนมีจิตเมตตา รักและปรารถนาดีต่อข้าพเจ้าอยู่เสมอเป็นปกติ และก็ขอให้ข้าพเจ้ามีจิตเมตตา ปรารถนาดี คิดดี พูดดี ทำดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นปกติเช่นกัน และถ้าหากข้าพเจ้าทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับใคร ก็ขอให้ประสบความสำเร็จโดยง่าย ให้ผู้นั้น มีศีล มีธรรม บำเพ็ญบุญกิริยาทั้งหลายยิ่งๆ ขึ้นไป เจริญในกุศลาธรรมา และสัมมาทิฐิแต่เพียงส่วนเดียวยิ่งๆ ขึ้นไป และขอให้บัณฑิตทรงธรรมทั้งหลายช่วยกันสนับสนุนและเป็นกัลยาณมิตรให้กับข้าพเจ้าเช่นกัน เพื่อให้ข้าพเจ้าประสบความสำเร็จในการสร้างบารมีโดยง่ายโดยเร็วพลัน

[13] ไม่ว่าข้าพเจ้าจะไปอยู่ในหมู่คณะใด ก็ขอให้หมู่คณะนั้น มีแต่ความรักความปรารถนาดี สมัครสมานสามัคคี เกื้อกูลในการสร้างความดี การสร้างบารมีของกันและกัน ไม่ทะเลาะเบาะแว้ง แตกแยก ไม่กลั่นแกล้ง ไม่ชิงดีชิงเด่นกัน ให้คิดพูดและทำต่อกันด้วยจิตอันเป็นกุศลดีงามทั้งนั้น ขอให้ข้าพเจ้ามีบริษัทบริวารวัฒนะเป็นอันมาก คอยอุปัฏฐากดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลและสนับสนุนการสร้างบารมีซึ่งกันและกันด้วยดี มีบริษัทบริวารเป็นบัณฑิต นักปราชญ์ คนดี มีศีล มีธรรม รักการปฏิบัติธรรม เป็นผู้ที่เข้าถึงธรรม เป็นกัลยาณมิตร เป็นมหาเศรษฐีใจกุศล เป็นผู้มีบุญบารมี เป็นผู้มีอำนาจวาสนา เป็นผู้ที่บริสุทธิ์กาย วาจา ใจ ทั้งนั้น ไม่มีบริษัทบริวารเป็นคนพาลเลย และขอให้ข้าพเจ้าและบริษัทบริวารมีกำลังเหนือคนพาลและหมู่มารทั้งหลายตลอดไป และถ้าหากต้องพบกับคนพาล ก็สามารถเปลี่ยนคนพาลให้เป็นบัณฑิตได้โดยง่าย หรือถ้าหากต้องพบกับหมู่มาร ก็สามารถพลิกหมู่มารให้กลับกลายเป็นฝ่ายกุศล ฝ่ายสัมมาทิฐิ แต่เพียงส่วนเดียว ตลอดไป ได้โดยง่ายโดยเร็ว ตามใจปรารถนา

[14] ขอให้ข้าพเจ้านั้น ไม่ว่าจะไปอยู่ในที่แห่งใด ก็ขอให้ที่แห่งนั้นมีสภาพภูมิอากาศภูมิประเทศสิ่งแวดล้อมต่างๆ เป็นสัปปายะ สะอาดบริสุทธิ์ สวยงาม ประณีต เป็นระเบียบวินัย เรียบร้อย สวยงาม สงบ ร่มรื่น งดงาม ไม่มีโรค ไม่มีโศก ไม่มีภัย ไม่มีมลภาวะ ราวกับเมืองอุทยานสวรรค์หรือบ้านเมืองในยุคของพระศรีอริยเมตไตรย เพื่อประโยชน์ในการประพฤติธรรม ปฏิบัติธรรม การสร้างบารมี เข้าถึงพระธรรมกายและวิชชาธรรมกายโดยง่ายสำหรับทุกๆ คน และการทำวิชชาให้ละเอียดๆ ก้าวหน้า ยิ่งๆ ขึ้นไป ในยุคที่ข้าพเจ้าเกิดมานั้นขอให้มีพืชพันธุ์ธัญญาหารรสชาติอร่อย มีรสโอชายิ่ง อุดมไปด้วยสารอาหารที่เป็นประโยชน์ ที่ผู้คนนิยมรับประทาน เป็นเหตุให้มนุษย์และสัตว์ไม่จำเป็นต้องรับประทานเนื้อของกันและกัน และไม่มีการเสพสิ่งมึนเมาให้โทษ ในยุคที่ข้าพเจ้าเกิดมานั้น ขอให้โลกสงบร่มเย็น มนุษย์ถือศีล 5 และศีล 8 และนับถือพระพุทธศาสนาเป็นปกติ ราวกับมนุษย์ในยุคพระศรีอาริยเมตไตรย

[15] ขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้ทำบาปทั้งปวง ด้วยความคิด คำพูด การกระทำใดๆ เลย กรรมหนัก กรรมเบา กรรมทั้งหลายที่ไม่ดี อย่าได้คิด อย่าได้พูด อย่าได้ทำเลย ให้คิด พูด ทำ แต่สิ่งที่เป็นกุศลดีงาม เป็นปกติตลอดเวลา อย่าได้มีใครมาทำบาปกับข้าพเจ้า และข้าพเจ้าก็อย่าได้ทำบาปกับใคร ขอให้ข้าพเจ้ามีความเคารพ ยกย่องพระรัตนตรัยอยู่เนืองนิตย์ มีความเคารพเลื่อมใสศรัทธาอย่างยิ่งในพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอริยบุคคล โคตรภูบุคคล พระธรรม พระสงฆ์ หลวงพ่อวัดปากน้ำ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) อีกทั้งผู้ทรงวิชชาธรรมกาย ครูบาอาจารย์ผู้มีศีล มีธรรมสะอาดบริสุทธิ์ เป็นสัมมาทิฐิแต่เพียงฝ่ายเดียว ให้ข้าพเจ้ามีความเคารพเลื่อมใสปรารถนาดี ต่อท่านผู้ทรงธรรมทั้งหลายเหล่านั้นเป็นปกติ มีความคุ้นเคยต่อท่านทั้งหลายเป็นปกติ ไม่เก้อเขิน ไม่ประมาท และไม่ประหม่า เสมอต้นเสมอปลาย วางตนไว้ดีแล้ว ประดุจพระธรรมเสนาบดีสารีบุตร หรือพระมหาโมคคัลลานะ ผู้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างไม่เขินอาย แต่ทว่าเรียบร้อย เหมาะสม ดีงามทุกประการ

[16] ขอให้ข้าพเจ้าเป็นที่คุ้นเคย ได้รับความเมตตาเอ็นดู และสงเคราะห์ จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอริยบุคคล โคตรภูบุคคล หลวงพ่อวัดปากน้ำ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูบาอาจารย์วิชชาธรรมกาย และครูบาอาจารย์ และพระโพธิสัตว์เจ้า ผู้ทรงศีลทรงธรรมสะอาดบริสุทธิ์ เป็นสัมมาทิฐิบุคคลแต่เพียงส่วนเดียวทั้งปวง

[17] ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้า ของคุณพ่อและของคุณแม่ข้าพเจ้า มีส่วนในกุศลผลบุญนี้ และได้อโหสิกรรมให้ข้าพเจ้าและบิดามารดา ให้ท่านเจ้ากรรมนายเวรมีความสุข พ้นจากทุกข์ มีจิตกรุณาอโหสิกรรมตลอดกาลยาวนาน ขอให้ท่านเจ้ากรรมนายเวร มีมงคลชีวิตทั้ง 38 ประการ ด้วยอานุภาพแห่งบุญที่อนุโมทนาได้รับไปนั้นเทอญ

[18] หากข้าพเจ้ายังจะต้องเกิดอยู่อีก ก็ขอให้ข้าพเจ้ามาเกิดโดยง่ายโดยสะดวกเหมือนพระกุมารสิทธัตถะ ยามเกิดก็ไม่ต้องทุกข์ทรมาน ได้เกิดในครอบครัวชาวพุทธผู้เป็นสัมมาทิฐิ มีศรัทธามั่นคงในพระรัตนตรัย ในหลวงพ่อวัดปากน้ำ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) และวิชชาธรรมกาย ให้ได้เกิดมาพบหลวงพ่อวัดปากน้ำ และร่วมศึกษาปฏิบัติธรรมและร่วมสร้างบุญบารมีกับท่านไปทุกชาติทุกภพ หรือตามแต่ท่านจะมอบหมาย ขอให้บิดามารดาญาติพี่น้อง ล้วนเป็นผู้เคารพนับถือหลวงพ่อวัดปากน้ำ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) เป็นผู้มีศีล มีธรรม มียศใหญ่ มีทรัพย์มาก เอื้อเฟื้อต่อการสร้างบุญบารมีของข้าพเจ้า หรือมิฉะนั้น ไม่ว่าข้าพเจ้าจะเกิดมาในครอบครัวใด ก็ขอให้ครอบครัวนั้นกลายเป็นครอบครัวชาวพุทธผู้เป็นสัมมาทิฐิ เป็นผู้ที่มีศรัทธาตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นทั้งหมด โดยง่ายโดยสะดวกโดยเร็วพลัน ทำให้ข้าพเจ้าได้เข้าไปสู่สำนักของหลวงพ่อวัดปากน้ำ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) เพื่อสร้างบุญบารมีตั้งแต่ยังเยาว์วัย ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ เข้าถึงวิชชาธรรมกาย และวิชชาจรณะทั้งปวง ตั้งแต่เด็ก รักษาเอาไว้ได้มั่นคงตราบจนหมดอายุขัย ไม่เสื่อมไม่ถอยเลย มีแต่ละเอียดบริสุทธิ์ แก่กล้ายิ่งๆ ขึ้นไป ถ้าหากบุญบารมีถึงพร้อมก็ขอให้ข้าพเจ้าเกิดแล้วโตเป็นผู้ใหญ่วัยหนุ่มสาวทันที เหมือนกับเทวดาในสวรรค์ชั้นดุสิต สามารถสร้างบุญบารมีได้เต็มที่ในทันทีโดยไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆ เกิดขึ้น แต่ถ้าบุญบารมียังไม่ถึงพร้อมก็ให้ค่อยๆ เติบโตตามปกติ แม้เป็นเด็ก ก็ขอให้เป็นเด็กอัจฉริยะ มีความเฉลียวฉลาด มีปัญญา มีความฉลาดทางอารมณ์ มีจิตใจดีงาม มีความสามารถสูง เฉกเช่นท่านมโหสถบัณฑิตในวัยเยาว์ หรือเหมือนเด็กในยุคพระศรีอาริยเมตไตรยสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่สร้างบาปเลย ไม่ว่าจะเจตนา หรือไม่เจตนา ไม่สร้างความเดือดร้อนใดๆ ให้กับตนเองและผู้อื่นเลย นับตั้งแต่จุติเข้าสู่ครรภ์มารดา จนกระทั่งหมดอายุขัย เมื่อเข้าสู่ครรภ์มารดา ก็ขอให้มารดาฝันเห็นสิ่งอันเป็นสิริมงคล แพ้ท้องให้มีอาการอยากบุญ ทำความดี ทำทาน รักษา ศีล เจริญภาวนา อุทิศส่วนกุศล บูชาพระรัตนตรัยด้วยอามิสบูชาอันเลิศ มารดาบิดา อยู่ในศีลในธรรมตลอด นับตั้งแต่สมรส จนกระทั่งข้าพเจ้าหยั่งลงสู่ครรภ์ คลอดออกจากครรภ์ จนกระทั่งบิดามารดาหมดอายุขัย ก็ให้อยู่ในศีลในธรรมตลอดไป ให้ได้เป็นกัลยาณมิตรให้แก่กันและกัน เกื้อกูลกันเป็นอันดี

[19] ขอให้ข้าพเจ้าได้ออกบวช บรรพชา อุปสมบท โดยง่ายโดยสะดวก ได้เข้ามาสร้างบารมีอยู่ในสำนักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ของพระอริยบุคคล สัมมาทิฐิบุคคล หรือของหลวงพ่อวัดปากน้ำ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) โดยง่าย โดยสะดวก ราบรื่น มีแต่ผู้อนุโมทนาสาธุการ ยินดี ปรีดา ชื่นชม ส่งเสริม ไม่มีใครขัดเลยแม้แต่คนเดียว หากมาตรแม้นว่าข้าพเจ้ายังจะต้องตาย ก็ขอให้ตายอย่างสงบทุกครั้งไป โดยปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และความทุกข์ทรมานใดๆ ทั้งปวง ให้ละสังขารโดยมีใจจรดอยู่ในกลางพระธรรมกายอันบริสุทธิ์ ในกลางพระนิพพานบริสุทธิ์ การเกิดและการตายของข้าพเจ้าทุกครั้ง ขอให้มีผู้ทรงซึ่งวิชชาธรรมกายบริสุทธิ์คอยดูแลรักษา ให้การเกิดและการตายของข้าพเจ้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยปลอดภัยราบรื่น ปราศจากทุกข์โทษและอันตรายทั้งปวง ได้เกิดอยู่แต่ในสุคติภูมิเท่านั้น ครั้นเมื่อข้าพเจ้าตายแล้ว ก็ขอให้มีผู้ทำบุญอุทิศไปให้อย่างสม่ำเสมอ

[20] ขอให้ข้าพเจ้ามีรูปงาม มีลักษณะมหาบุรุษครบถ้วน 32 ประการ พร้อมด้วยอนุพยัญชนะ 80 ดุจเดียวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีนามเพราะ เสียงเพราะ ลายมือสวย เล่นเกม ดนตรี กีฬา การละเล่นอะไรต่างๆ ศึกษาเล่าเรียนอะไร ทั้งศาสตร์และศิลป์ ที่ไม่เป็นข้าศึกต่อกุศล ก็เก่งกล้าสามารถไปหมด ไม่มีขาดตกบกพร่อง มีปฏิสัมภิทาญาณ 4 จรณะ 15 แตกฉานในภาษาทั้งปวง ทั้งอ่าน พูด เขียน ฟัง ทุกๆ ภาษา รู้ได้หมดโดยไม่ต้องเรียน สามารถพูดในที่ชุมชน ท่ามกลางมหาชน ก็ไม่เก้อเขิน ไม่เขินอาย นับตั้งแต่เด็ก ก็มีศิลปะในการพูดอย่างยอดเยี่ยม ประดุจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม ที่งดงามทั้งในเบื้องต้น ท่ามกลาง และเบื้องปลาย แข่งขันอะไรที่ชอบไม่เป็นบาปอกุศล ก็ขอให้ชนะโดยง่าย โดยตลอด มีรัศมีงดงามบริสุทธิ์สว่างไสวทุกๆ กาย  รักความมีวินัย มีความเคารพ มีความอดทน มีศีล สมาธิ ปัญญาดี ตื่นแต่เช้าทุกวันด้วยความสดชื่น สดใส ไม่งัวเงีย ไม่อ่อนเพลียเลยตลอดทั้งวัน ตื่นมาเพื่อสวดมนต์ เจริญภาวนา ทำความดี ทำความสะอาด เสนาสนะ เจริญวิชชาและสร้างบารมีตลอดทั้งวัน ทำประโยชน์สุขอันดีงามให้ตนเอง และผู้อื่น ด้วยความสดชื่น กระปรี้กระเปร่า... หลับก็หลับง่าย หลับเป็นสุขอยู่ในธรรม อยู่ในทะเลบุญ ไม่ฝันร้าย ถ้าจะฝันก็ฝันแต่สิ่งดี เป็นสิริมงคล ฝันเห็นอดีตชาติหรืออนาคต หรือเหตุการณ์ที่ให้ทราบล่วงหน้า เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการสั่งสมบุญสร้างบารมี แล้วแต่ละวัน ก็ไม่ต้องหลับมาก หลับเพียงไม่นาน ร่างกายทำงานดี สมบูรณ์ แข็งแรง ธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ อากาศ วิญญาณ สมดุลกันหมด สดชื่น สดใส ตลอดเวลา ได้รับประทานแต่อาหารที่สะอาด มีคุณค่า มีประโยชน์ รับประทานพอดี ไม่โลภละโมบในการกิน การใช้สอยปัจจัย 4 การนอน ให้กิน ใช้ และนอน อย่างพอประมาณ พอเพียงต่อความต้องการของสังขารเท่านั้น

[21] ขอให้มีญาณอันเยี่ยมยอด รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธาตุในธรรมทั้งหลาย ในสรรพวิชาทั้งทางโลก ทางธรรม ทั้งศาสตร์ และศิลป์ มีสุตมยปัญญา จินตมยปัญญา และภาวนามยปัญญา อันบริสุทธิ์ อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริง รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอด ในวิชชาทั้ง 3 คือวิชชาของฝ่ายกุศลาธรรมา วิชชาของฝ่ายอกุศลาธรรมา และวิชชาของฝ่ายอัพยากตาธรรมา รู้แจ้งเห็นแจ้งรู้จริงเห็นจริงเข้าใจแจ่มชัดทั้งหมดในธาตุในธรรม ของฝ่ายกุศลาธรรมา อกุศลาธรรมา อัพยากตาธรรมา และอื่นๆที่ไม่ใช่ธาตุไม่ใช่ธรรม และมีปัญญานุภาพ มีฤทธิเดชอานุภาพ มีบุญ บารมี รัศมี กำลังฤทธิ์ อำนาจสิทธิ เฉียบขาด ประดาทั้งหลาย เต็มเปี่ยมบริบูรณ์ สามารถทำวิชชาและ/หรือทำงาน แก้ไขสรรพสัตว์และสรรพสิ่งให้กุศลาธรรมากลับมาเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟู พ้นจากความเป็นบ่าวเป็นทาสการบังคับบัญชาของภาคมารและภาคอัพยากฤตได้จนหมดสิ้น รื้อวัฏสงสารได้หมดสิ้น รื้อผังมาร และตั้งผังของฝ่ายพระ เอาชนะอกุศลาธรรมา และอัพยากตาธรรมา ได้จนหมดสิ้น ขอให้มีปัญญา มีฤทธิ์ มีเดช มีอานุภาพ มากกว่าภาคมารและภาคอัพยากฤตทั้งหลาย มีวิชชาที่ละเอียด ศักดิ์สิทธิ์ เร็วแรง มีอำนาจ มีอานุภาพ มากกว่าภาคมารและภาคอัพยากฤตทั้งหลาย อย่างขาดลอย ตลอดกาลยาวนาน ไปจนถึงจุดหมายปลายทางในการสร้างบารมีของหลวงพ่อวัดปากน้ำ และ/หรือ ตลอดไป

[22] ขอให้มีบุญลาภ ได้ทำบุญใหญ่ กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอริยเจ้า โคตรภูบุคคล ฌานลาภีบุคคล หลวงพ่อวัดปากน้ำ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูบาอาจารย์วิชชาธรรมกาย สมณพราหมณ์ และกัลยาณชน ผู้ทรงศีล ทรงธรรมบริสุทธิ์ เป็นสัมมาทิฐิบุคคลแต่เพียงฝ่ายเดียว ผู้ที่ออกจากสมาธิอันบริสุทธิ์ ผู้ที่ออกจากนิโรธสมาบัติ ผู้ที่ออกจากฌานสมาบัติ ขอให้มาอนุเคราะห์ มาเป็นเนื้อนาบุญให้กับข้าพเจ้า ให้ข้าพเจ้าได้ทำบุญด้วยความแช่มชื่น เบิกบาน มีศรัทธามาก มีทรัพย์อันประณีตที่จะทำบุญมาก มีบริษัทบริวารที่เป็นบัณฑิตร่วมด้วยช่วยสนับสนุนมาก ปราศจากความตระหนี่ ปราศจากกิเลส จิตผ่องใส เป็นกายธรรมละเอียดบริสุทธิ์ ทั้งก่อนทำ ขณะทำ หลังทำ ได้บุญมากตลอด และให้ได้ทำบ่อยๆ เพื่อให้บุญนี้เป็นเสบียง ส่งข้าพเจ้า และหมู่คณะเรื่อยไป จนถึงที่สุดแห่งธรรม โดยเร็วยิ่งๆ ขึ้น โดยสะดวกยิ่งๆ ขึ้น สูงส่งดีงามทั้งในทางโลกทางธรรมยิ่งๆ ขึ้นไป ไม่มีวันตกต่ำ เมื่อทำบุญแล้ว ก็ขอให้ข้าพเจ้า อธิษฐานจิตในทางที่ดีงาม ในทางที่ชอบ ส่งไปสู่จุดหมายปลายทางยิ่งๆ ขึ้นไป หากข้าพเจ้า เป็นกายมนุษย์ ก็ขอให้ได้ทำบุญด้วยกายมนุษย์ หากเป็นกายทิพย์ หรือกายละเอียด หรือกายอื่นใด ก็ขอให้ได้ทำบุญด้วยกายทิพย์ กายละเอียด หรือกายอื่นใดนั้น เช่นเดียวกับพระอินทร์ที่ได้ใส่บาตรกับพระมหากัสสปะผู้ออกจากนิโรธสมาบัติ

[23]  หากข้าพเจ้าได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิแล้วหรืออยู่ในฐานะอันสมควร และหรือเมื่อหลวงพ่อวัดปากน้ำอนุญาต และบุญบารมีถึงพร้อม ก็ขอให้ข้าพเจ้าได้สามารถกราบอาราธนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระขีณาสพ และพระเจ้าจักรพรรดิผู้ยังทรงมีพระชนม์ชีพอยู่ในทุกๆ จักรวาล ผู้เป็นสัมมาทิฐิ มาประชุมรวมกันเพื่อบำเพ็ญมหากุศล และเพื่ออาราธนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงเจริญอิทธิบาท 4 สืบไป โดยราบรื่น

[24] ในทุกชาติที่เกิดมาสร้างบารมี ก็ขอให้ข้าพเจ้ามีเครื่องไม้เครื่องมือ มีเทคโนโลยี และอุปกรณ์อันทันสมัยที่สุดของยุคนั้นๆ มีของวิเศษ ของศักดิ์สิทธิ์ ของกายสิทธิ์ฝ่ายสัมมาทิฐิที่มีอานุภาพมาก และหรือรัตนะ 7 ประการ ในระดับจุลจักร มหาจักร บรมจักร และที่ยิ่งกว่า รวมถึงมนุษย์และเทวาที่มีความรู้ มีความสามารถ มีศีล มีธรรม มีบุญบารมีมาก มาช่วยอำนวยความสะดวกในการสร้างบารมี ทำให้ทำงานสร้างบารมีได้โดยราบรื่น และรวดเร็วยิ่งขึ้น ประหยัดเวลาทำให้มีเวลาประพฤติปฏิบัติธรรมมากขึ้น ในขณะเดียวกับที่ได้บุญบารมีมากยิ่งๆ ขึ้นไปอีกด้วย

[25] ในทุกชาติที่เกิดมาสร้างบารมี ขอให้มีดวงแก้วกายสิทธิ์และของกายสิทธิ์ทั้งจุลจักร มหาจักร บรมจักร และที่ยิ่งกว่า ซึ่งมีอานุภาพมาก คอยดูแลรักษาเป็นจำนวนมาก เอาไว้ช่วยงานการสร้างบารมี ทั้งงานหยาบ งานละเอียด ให้ลุล่วงไปด้วยดี โดยง่าย โดยเร็วพลัน และเอาไว้ทำบุญ ถวายพระ และมอบให้นักสร้างบารมีท่านอื่นๆ ที่เป็นสัมมาทิฐิบุคคล โดยเฉพาะผู้ที่ทำวิชชาอยู่กับหลวงพ่อวัดปากน้ำ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

[26] ไม่ว่าข้าพเจ้าจะอยู่ในสภาพของกายใด ก็ขอให้ทำธรรมะ และทำวิชชา ได้ละเอียดเร็วแรงมีอานุภาพมาก บริสุทธิ์บริบูรณ์มาก ไม่ว่าจะเป็นกายมนุษย์ กายทิพย์ หรือกายอื่นๆ ก็ขอให้ทำธรรมะ และทำวิชชา ได้เร็วแรง แซงหน้ามารทั้งหลายตลอดไป โดยไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นกายมนุษย์เท่านั้น

[27] หากมาตรแม้นว่า บุญบารมีของข้าพเจ้ายังไม่เต็ม ยังไม่มากพอ ที่จะดลบันดาลให้ผังและคำอธิษฐานจิตทั้งปวงดังที่กล่าวมาแล้วบรรลุผลได้ทั้งหมด ก็ขอให้บรรลุผลมากน้อยไปตามส่วนแห่งกำลังบุญบารมี และเมื่อสั่งสมบุญมากขึ้นมากขึ้น ก็ขอให้บรรลุเต็มส่วนยิ่งๆ ขึ้นไป ไม่มีถดถอย โดยขอให้ข้าพเจ้าได้มีบุญลาภ ได้สั่งสมบุญใหญ่ๆ มหาศาล มากๆ ขึ้น ยิ่งๆ ขึ้นไป ทำน้อย เหนื่อยน้อย แต่ได้กำไรบุญ บารมี รัศมี กำลังฤทธิ์ อำนาจ สิทธิ เฉียบขาด ประดาต่างๆ และกำไรวิชชา มากมายมหาศาล ได้บุญบารมีทุกด้านทั้งบารมี อุปบารมี ปรมัตถบารมี และที่ยิ่งกว่า เติมเต็มเปี่ยมล้นไปเรื่อยๆ ในขณะที่ดำรงอยู่ไป โดยไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยลำบากตรากตรำ เหมือนการสร้างบารมีทั่วไป ให้บารมีเต็มโดยง่าย โดยไม่ยากลำบาก แล้วตั้งผังและอธิษฐานจิตตอกย้ำเรื่อยไป แม้เกิดใหม่ ก็ไม่ลืมคำอธิษฐานดีๆ ที่เป็นสาระประโยชน์ ที่ได้เคยอธิษฐานไว้ ขอให้ระลึกชาติได้ หรือนึกขึ้นมาได้อีก หรือมีคนบอกเตือน แล้วสั่งสมบุญใหญ่ อธิษฐานต่อไป แล้วก็ขอให้มีบุญด้านอธิษฐานบารมี ขอให้ทราบคำอธิษฐานดีๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างบารมีไปสู่จุดหมายปลายทางคือที่สุดแห่งธรรมและเลยไปกว่านั้น ได้มากขึ้นเรื่อยๆ ขอให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐม พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระต้นธาตุต้นธรรม และพระนิพพาน ทรงประทานผังและคำอธิษฐานอันเหมาะสมให้กับข้าพเจ้า ถ่ายทอดสอดมาสู่กลางกายกลางใจ ให้ระลึกได้ ให้นึกขึ้นได้ ไม่ลืมเลือน คำอธิษฐานหรือผังใดที่ไม่ดี ทั้งที่ข้าพเจ้าตั้งเองอธิษฐานเอง หรือมีผู้อื่นตั้งให้อธิษฐานให้ ไม่เป็นประโยชน์ต่อการทำความดี การสร้างบารมีไปสู่ที่สุดแห่งธรรม เป็นไปเพื่อทุกข์ เพื่อโทษ เพื่อความเสื่อมแห่งกุศลาธรรมา สัมมาทิฐิ มนุษยสมบัติ สวรรค์สมบัติ นิพพานสมบัติ ก็ขออย่าได้อธิษฐาน อย่าได้นำมาใช้ หากพลาดพลั้งอธิษฐานไปแล้ว ก็ขอให้เปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดี เปลี่ยนจากโทษกลายเป็นคุณทั้งหมดทั้งสิ้น ทุกสิ่ง ทุกประการ

[28] หากมาตรแม้นว่า ข้าพเจ้าได้ตั้งผังและอธิษฐานดังนี้แล้ว แต่ยังไม่บรรลุผลสำเร็จ ก็ขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้ทุกข์กาย ทุกข์ใจ แต่อย่างใด ให้มีใจใส ใจสบาย เป็นสุขอยู่ตลอดเวลา ด้วยความเข้าใจโลกและขีวิตตามความเป็นจริงว่า สถานการณ์และโอกาสอาจจะยังไม่ถึงพร้อม ก็ขอให้ตั้งใจสั่งสมบุญ สร้างบารมี เพื่อนำบุญมาเติมเต็มให้กับผังชีวิตและคำอธิษฐานจิตที่ได้ตั้งไว้ดีแล้วต่อไป จนกว่าจะบรรลุผลสำเร็จเป็นที่สุด

[29] ขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีบุญลาภอันเลิศ ได้สร้างบุญใหญ่ๆ อย่างตลอดต่อเนื่อง เมื่อมีบุญใหญ่ บุญพิเศษเกิดขึ้น ก็ขอให้ข้าพเจ้าได้มีสิทธิ์ทำบุญนั้นในระดับต้นๆ อย่างเต็มที่ เต็มกำลัง คิดก่อน ทำก่อน รู้แล้ว ทำเลย ด้วยความปลาบปลื้ม แช่มชื่นเบิกบาน ทั้งก่อนทำ ขณะทำ หลังทำ ใจใสบริสุทธิ์ ผ่องแผ้ว ให้ข้าพเจ้าได้รู้ถึงบุญใหญ่พิเศษนั้นโดยเร็ว และได้ทำบุญใหญ่นั้นโดยง่ายโดยเร็ว มีความพร้อมที่จะทำบุญนั้นทันที ไม่ต้องขัดสน สามารถทำบุญใหญ่ได้สำเร็จโดยง่าย ทุกครั้งทุกคราวไป โดยมีผู้มาร่วมบุญเป็นจำนวนมาก และก็ขอให้มีนิสัยรักในการชักชวนคนอื่นทำความดี ชวนใคร ก็มีแต่คนมาร่วมบุญด้วยความเต็มใจ ด้วยความยินดีโดยง่ายทุกครั้งไป ไม่มีใครปฏิเสธเลย

[30] ขอให้ข้าพเจ้ามีเพศบริสุทธิ์ในทุกภพทุกชาติ ได้บุรุษเพศในทุกภพทุกชาติ มีบุรุษพยัญชนะครบถ้วนบริบูรณ์ ได้เพศสมณะในทุกภพทุกชาติ ประพฤติพรหมจรรย์สะอาดบริสุทธิ์ทั้งกาย วาจา ใจ ตลอดอายุขัยไปทุกชาติทุกภพ และภาคภูมิใจในพรหมจรรย์ของตนเอง และขอให้ข้าพเจ้าอยู่แต่ในสุคติภูมิ จนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางในการสร้างบารมีของหลวงพ่อวัดปากน้ำ

[31] ขอให้ข้าพเจ้าปลื้มปีติยินดีในบุญกุศล คุณงาม ความดี ทั้งของตนเอง และของผู้อื่น ทั้งก่อนทำ ขณะทำ หลังทำ อยู่เสมอ เป็นเหตุให้กายและใจของข้าพเจ้า เปี่ยมด้วยพลังบุญอยู่ตลอดเวลา ทำให้ใจหยุดนิ่ง ดิ่งเข้าสู่ศูนย์กลางกายได้เร็วแรง ปราศจากพันธนาการของเครื่องเศร้าหมองใดๆ ให้กาย วาจา ใจ เป็นบุญบริสุทธิ์ล้วนๆ อยู่ตลอดเวลา

[32] ขอให้เป็นผู้ที่มีมารยาทและอากัปกิริยาอันงามดุจพุทธลีลา สงบ สง่างาม ทั้งในขณะหลับ และตื่น ยืน เดิน นั่ง นอน ไม่เผลอสติเลย เมื่อเอ่ยปากกล่าวสิ่งใด ก็ขอให้เป็นปิยวาจาอยู่เสมอ เป็นกุศลวาจา อยู่เสมอ ไม่เผลอกล่าวคำที่ไม่ดีเลย แม้แต่คำเดียว นับตั้งแต่เกิด จนกระทั่งหมดอายุขัย

[33] ขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ที่รักการปฏิบัติธรรม หมั่นเพียรในการประพฤติปฏิบัติธรรม และมีโอกาสในการประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่เสมอ ได้อยู่ในสถานที่ ซึ่งเป็นสัปปายะต่อการปฏิบัติธรรม เป็นเหตุให้เข้าถึงธรรมได้ง่าย ธรรมะละเอียดได้ง่าย จิตใจไม่ฟุ้งซ่าน ไม่หลุดออกจากศูนย์กลางกาย น้อมไปในธรรมอยู่เสมอ

[34] ขอให้ข้าพเจ้า เป็นผู้ที่รักสงบ มักน้อย สันโดษ พอใจตามมีตามได้ ไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะ ไม่ติดลาภสักการะ ไม่ติดสมบัติทั้งปวง ไม่ติดในรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ธรรมารมณ์ ของคนสัตว์สิ่งของ แม้จะต้องทำงานหยาบ อยู่ในคนหมู่มาก อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่สงบ ก็ขอให้ข้าพเจ้ามีใจวิเวก ไม่วุ่นวาย ไปกับสิ่งแวดล้อมรอบข้างเลย ไม่ว่าข้าพเจ้า จะทำงานหยาบหรืองานละเอียด ก็ขอให้ทำได้อย่างดีเยี่ยมดียิ่ง ไม่มีขาดตกบกพร่อง ถูกอกถูกใจ ถูกต้องดีงาม ถูกพระทัย หลวงพ่อวัดปากน้ำ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) และผู้คนทั้งหลายเป็นอย่างดี

[35] ขอให้ข้าพเจ้าหมดโรค หมดภัย หมดเวร หมดกรรม หมดมาร ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง ให้อายุขัยยืนยาวมากๆ เป็นพิเศษ สุขภาพและพลานามัยดีเยี่ยม สดชื่น แข็งแรง กำลังวังชาดี ตลอดอายุขัยในทุกชาติ ขอให้ทั้ง 18 กายของข้าพเจ้า เป็นกายธรรมบริสุทธิ์สะอาด เป็นกุศลธาตุ กุศลธรรมล้วนๆ ในที่สุด โดยง่าย โดยเร็วพลัน

[36]  ด้วยบุญบารมีที่ข้าพเจ้ามีอยู่ขอให้ข้าพเจ้าบรรลุเป็นพระอริยบุคคลในปัจจุบันนี้ แต่เป็นพระอริยบุคคลที่ยังสามารถอยู่ในภพได้ต่อไป ยังไม่จำเป็นต้องเข้าไปอยู่ในนิพพาน และขอให้ข้าพเจ้าสามารถสั่งสมบุญบารมีไปได้เรื่อยๆ และบรรลุธรรมขั้นสูงยิ่งๆ ขึ้นไปในอนาคต คือเป็นพระอรหันต์ พระปัจเจกพุทธเจ้า พระสัพพัญญูพุทธเจ้า พระมหาพุทธเจ้า พระบรมพุทธเจ้า พระบรมพุทธเจ้าจักรพรรดิ และที่ยิ่งกว่า ยิ่งๆ ขึ้นไปได้ โดยไม่ถอนถอยกลับ ตลอดไป

[37] กาลทั้งหมดทั้งปวง คำอธิษฐาน และผังทั้งหลายที่ตั้งขึ้นนี้ อย่าได้มีวิบัติ บาปศักดิ์สิทธิ์ อย่าได้มีโทษเจือปน อย่าได้นำมาซึ่งความทุกข์กาย ทุกข์ใจ อย่าได้นำมาซึ่งอกุศลาธรรมา ปัญหา อุปสรรค หรือบาปกรรมทั้งหลายแต่อย่างใด อย่าได้มีช่องโหว่ให้วิบัติใดๆ แทรกได้เลย ขอให้เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์บริบูรณ์ เพื่อบุญ เพื่อกุศล เพื่อคุณงามความดี เพื่อการสั่งสมบุญ สร้างบารมี ติดตาม และ/หรือ ร่วมงาน กับ หลวงพ่อวัดปากน้ำ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ทำงาน ทั้งงานหยาบ และงานละเอียด ไปถึงที่สุดแห่งธรรม และเกินกว่าที่สุดแห่งธรรม หรือตลอดไป โดยง่าย โดยสะดวก โดยเร็วพลัน โดยราบรื่น โดยปลอดภัย ร่ำรวย รื่นรมย์ สมปรารถนา มีความสุขกาย สุขใจ เป็นสิริมงคล เจริญรุ่งเรืองในฝ่ายกุศลาธรรมา แต่เพียงอย่างเดียวล้วนๆ ตลอดไปเทอญฯ

[38] ในคราวต่อๆไป เมื่อทำบุญเสร็จแล้ว ให้อธิษฐานเพียงสั้นๆ ว่า “ขอให้พิทยาธิษฐาน ที่ได้รับการแก้ไขไว้ดีแล้วในละเอียด โดยหลวงพ่อวัดปากน้ำ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) จงบรรลุผลสำเร็จแก่ข้าพเจ้า โดยง่าย โดยเร็วพลัน โดยสะดวก และส่งผลเป็นอานิสงส์อื่นๆ ต่อข้าพเจ้าด้วย ตามแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐม พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระต้นธาตุต้นธรรม และหลวงพ่อวัดปากน้ำ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) จะเห็นสมควรเทอญฯ”