A: Index (สารบัญ)

คำอธิษฐานสำหรับจารึก ณ ทานวัตถุ หรือจ่าหน้าซองทำบุญ

จากของคำสอนของพระเดชพระคุณพระเทพญาณมงคล (หลวงป๋า) อดีตเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จังหวัดราชบุรี ประเทศไทย ทำให้เราทราบว่า “บุญ-บาป” นั้นมีกลไกที่ทำงานอย่างเป็นระบบสัมพันธ์กันกับ “กรรม” กล่าวคือ เมื่อบุคคลทำกรรมดีหรือชั่ว แล้ว “ผู้เลี้ยงผู้รักษา” (เทวดากายสิทธิ์ประจำตัว) จะทำหน้าที่ในการเก็บข้อมูลเหตุแห่งความดีและความชั่วทางกาย วาจา ใจ รายงานส่งไปตามลำดับกระทั่งถึง “เครื่องธาตุเครื่องธรรม” ซึ่งเป็นยนต์กลไกอัตโนมัติที่ควบคุมการทำงานของกฎแห่งกรรม เมื่อเครื่องฯ รับรายงานป้อนเข้าแล้ว ก็จะประมวลผล สร้างโปรแกรมผลบุญ (เครื่องฯฝ่ายบุญ) และโปรแกรมผลบาป (โดยเครื่องฯฝ่ายบาป) จากนั้นจึงคำนวณเบิกจ่ายพลังงานบุญ/บาป ซึ่งภพผลิตขึ้น แล้วโอนส่งทั้งโปรแกรมและพลังงานบุญบาปกลับลงมาเก็บไว้ในกายมนุษย์ โดยวงจรกระบวนการนี้ตามปกติแล้วใช้เวลาเพียง 1-3 วินาที เท่านั้น สำหรับบุญบาปธรรมดา

ด้วยองค์ความรู้นี้ เราจึงสามารถกำหนด “คำอธิษฐาน” เพื่อ “ป้อนข้อมูลขาเข้า” ให้กับเครื่องธาตุเครื่องธรรมฝ่ายบุญ เพื่อให้เครื่องประมวลคำอธิษฐาน ที่เราอาจจารึกไว้กับทานวัตถุ อย่างเช่น ฐานพระพุทธรูป, แผ่นทองหล่อพระ, แผ่นหินสลักติดผนังถาวรวัตถุ หรือ เขียน/พิมพ์ จ่าหน้าซองทำบุญ สำหรับผู้เลี้ยงผู้รักษาเก็บรวบรวมข้อมูลไว้รายงานเครื่องฯ ตามกลไกกฎแห่งกรรม ที่ควบคุมความเป็นอยู่และเป็นไปของสรรพสัตว์ในวัฏสงสาร สาเหตุที่ข้าพเจ้าแนะนำให้ใช้วิธีเขียนคำอธิษฐานก็เพราะจะเป็นการอธิษฐานที่ครบถ้วนสมบูรณ์ และไม่ผิดพลาด เมื่อเทียบกับการอธิษฐานด้วยวาจาเพียงอย่างเดียว

การเขียนคำอธิษฐาน (ลิขิตาธิษฐาน) นี้ต้องทำอย่างระมัดระวังมาก มีลักษณะคล้ายภาษากฎหมาย ประกอบภาษาวิชชาบ้าง เพื่อให้เครื่องฯ คำนวณ และประมวลผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลตรงตามที่เราต้องการ หากมีคำบางคำ เพิ่มขึ้น หรือหายไป ก็จะส่งผลถึงบุญที่ใช้ตั้งโปรแกรมมากขึ้นหรือน้อยลง และความคลาดเคลื่อนของผังที่จะส่งผลเร็วหรือช้า การตั้งโปรแกรมผังชีวิตโดยเครื่องฯ มีลักษณะคล้ายการที่ผู้ทรงวิชชาใช้ “วิชชา” เพื่อ “ตั้งผังสำเร็จ” แต่เครื่องฯ ตั้งผังให้จะดีกว่า เพราะเป็นไปตามกระบวนการกฎแห่งกรรม และไม่เปลืองวิชชา อีกทั้งช่วยทุ่นแรงผู้ทรงวิชชาในการคุมคำอธิษฐานให้กับผู้มาทำบุญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบุญพิธีที่มีผู้ร่วมงานจำนวนมาก

สำหรับตัวอย่างคำอธิษฐานในหน้าเว็บเพจนี้ เป็นตัวอย่างที่ร่างขึ้นโดย คุณพิรจักร ทิศุธิวงศ์ (รจนาธร) ซึ่งได้ค้นคว้า และทดลองทำด้วยตนเองแล้ว การทำบุญธรรมดาแต่ละครั้ง โดยจ่าหน้าซองตามตัวอย่างนี้ อาจจะได้อานิสงส์สะสมประมาณ 0.1 – 2% ต่อครั้ง สำหรับบุญธรรมดาอย่างการใส่บาตรและถวายสังฆทาน ซึ่งหากผู้ทำบุญประสงค์จะได้ผังสำเร็จหรือให้บุญทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพมากพอ ก็จะต้องทำสะสมไปเรื่อยๆ กระทั่งผังบุญเต็ม 100% แต่ถ้าทำบุญใหญ่อย่างเช่นเป็นประธานหล่อพระพุทธรูปองค์ใหญ่ หรือสร้างพระอุโบสถ และพระเจดีย์ ก็อาจได้ถึง 8 – 20% ต่อครั้ง ทั้งนี้ บุคคลอาจจำเป็นต้องลอง “เคาะ” หรือ “คำนวณ” ดูในวิชชาว่าคำอธิษฐานแต่ละบทความต้องใช้พลังงานบุญเท่าใดในแต่ละ “วรรค” เพื่อให้ได้ผล และพลังงานบุญนั้นจะคำนวณแปรกลับคิดเป็น “จำนวนเงินทำบุญ” เท่าใดสำหรับบุญแต่ละรายการ ดังฉะนี้.

สงวนลิขสิทธิ์โดย พิรจักร ทิศุธิวงศ์ (รจนาธร)
4 เมษายน พ.ศ. 2566
www.Meditation101.org

 

 


  • ตัวอย่างคำอธิษฐานสำหรับจารึก ณ ทานวัตถุหรือเขียนหน้าซองทำบุญ ขอนอบน้อมกราบถวายเป็นสังฆทาน โดย พิรจักร ทิศุธิวงศ์ ด้วยบุญกุศลนี้ ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็น “ษัมเปฃฐิฏะบุคคล” ผู้มีโชคดีและ...

  • ตัวอย่างคำอธิษฐานสำหรับจารึก ณ ทานวัตถุ หรือจ่าหน้าซองทำบุญขอนอบน้อมกราบถวายเป็นสังฆทาน โดย พิรจักร ทิศุธิวงศ์ ด้วยบุญกุศลนี้ ขอให้ผังชีวิต, ผังอธิษฐาน และผังสำเร็จ ทั้งปวงของข้าพเ...

  • ตัวอย่างคำอธิษฐานสำหรับจารึก ณ ทานวัตถุ หรือจ่าหน้าซองทำบุญขอนอบน้อมกราบถวายเป็นสังฆทาน โดย พิรจักร ทิศุธิวงศ์ ด้วยบุญกุศลนี้ ข้าพเจ้าขอให้เครื่องธาตุเครื่องธรรมและภาคผู้เลี้ยงผู้ร...

  • ด้วยดวงตราประกาศิต “ธรรมะสุริยะ” ที่สำแดงมาพร้อมกันนี้ ข้าพเจ้า, พิรจักร ทิศุธิวงศ์ (ชื่อเล่นว่า “ตุ๊ย”), ขอน้อมถวายทรัพย์ในซองนี้เป็น “สังฆทาน” โดยมีพระบรมสารีริกธาตุ ขององค์สมเด็...

  • การอนุโมทนาปกติแล้วเป็นบุญที่เบาและได้ธาตุน้อย ได้มากสุดอยู่ที่โดยประมาณ 10 - 14% จากทั้งหมด ซึ่งการอนุโมทนาส่วนใหญ่ทำด้วยวาจาแล้วเครื่องธาตุเครื่องธรรมประมวลผลให้ แต่ถ้าเรานำทรัพย...