5. Temple Establishment Appreciation (ทำบุญกำกับการอนุโมทนา)

การอนุโมทนาปกติแล้วเป็นบุญที่เบาและได้ธาตุน้อย ได้มากสุดอยู่ที่โดยประมาณ 10 - 14% จากทั้งหมด ซึ่งการอนุโมทนาส่วนใหญ่ทำด้วยวาจาแล้วเครื่องธาตุเครื่องธรรมประมวลผลให้ แต่ถ้าเรานำทรัพย์ใส่ซองทำบุญแล้วจ่าหน้าซองระบุการอนุโมทนา ก็จะได้อานิสงส์มากเป็นพิเศษครับ

ขอนอบน้อมกราบถวายทรัพย์ประกอบการอนุโมทนาสาธุการ โดย คุณพิรจักร ทิศุธิวงศ์ (ตุ๊ย)
เผดียง! ข้าพเจ้า, พิรจักร ทิศุธิวงศ์, ผู้ครอบครองบัตรประจำตัวประชาชนชาวไทยในปัจจุบันสมัย เลขที่ 3102000383606, ขอสำแดงดวงตราประกาศิต ธรรมะสุริยะ ที่ปรากฏมาพร้อมกันนี้ ประกอบการทำบุญด้วยทรัพย์ซองนี้เพื่อ อนุโมทนาสาธุการ กับการสร้าง, การก่อตั้ง, การเกิดขึ้น, การได้มา, การจัดให้มี, การทำนุบำรุงดูแล, การรักษาซึ่ง, การดำเนินงาน, การเจริญสัมมาวิชชา, การเจริญสัมมาจรณะ, การเจริญสัมมามรรค และสัมมาปฏิบัติ ทางกาย, วาจา, ใจ, การบำเพ็ญบุญกิริยาวัตถุต่างๆ และการจัดสัมมากิจกรรมต่างๆ ของวัด...................... ซึ่งตั้งอยู่ที่ ...................... อันประกอบไปด้วย พระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระธาตุของพระอรหันต์ขีณาสพ, พระพุทธ, พระธรรม, พระภิกษุ/พระสงฆ์, อาณาบริเวณที่ดิน, อาคาร, สถานที่, สิ่งปลูกสร้าง, พระธาตุเจดีย์, พระอุโบสถ, พัทธสีมา, ต้นโพธิ์, ศาลา, เมรุ, หอฉัน, กุฏิ, ห้องปฏิบัติธรรมเจริญภาวนาพระกัมมัฏฐาน, ลานจงกรม, เสนาสนะต่างๆ, ห้องประชุม, ห้องพยาบาล, ถาวรวัตถุ, พระพุทธรูป, รูปเหมือนพระสงฆ์, พระไตรปิฎก, บริขารของพระภิกษุ พระภิกษุณี สามเณรและแม่ชี, โรงครัวและเครื่องครัว, สำนักงานและอุปกรณ์สำนักงาน, โรงเรียน, ห้องสมุด, ห้องรับแขก, ห้องน้ำ, หอระฆัง/กลอง/ฆ้อง, สิ่งประดับตกแต่งอาคารสถานที่, เครื่องอุปโภคบริโภคอันเหมาะสำหรับสมณะวิสัย, เครื่องปรับอากาศ, ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟส่องสว่าง, เครื่องใช้ไฟฟ้า, เครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ, เครื่องฟอกอากาศและระบายอากาศ, เครื่องกรองน้ำและระบบน้ำฉันน้ำใช้, ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ อันสมควรต่อสมณะบริโภค, ไม้ยืนต้นและไม้พุ่ม, ไม้ดอกไม้ประดับ, สวนและสระ, ระบบสาธารณูปโภค, ยานพาหนะและที่จอดที่เก็บ, ซุ้มประตูทางเข้าออกและรั้ว, ถนนและทางเดิน, พนักงานและระบบและอุปกรณ์ทำความสะอาด, พนักงานและระบบและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย, เครื่องเสียง และทานวัตถุ 10 ประการ หรือมากกว่า ดังว่ามาทั้งหมดนี้ เท่าที่มี นับตั้งแต่แรกเริ่มสุด กระทั่งถึงปัจจุบันนี้ เฉพาะส่วนอันชอบควร เท่านั้น สาธุ อนุโมทามิ! สาธุ อนุโมทามิ! สาธุ อนุโมทามิ! กับส่วนที่เป็นบุญกุศลล้วนๆ เท่านั้น ขอการณ์นี้จงเป็นพลวปัจจัยบันดาลให้ข้าพเจ้าจงเป็น ษัมเปฃฐิฏะบุคคล และบรรลุมรรคผลนิพพาน และถึงที่สุดแห่งธรรม อันเป็นประโยชน์สุขต่อฝ่ายกุศลาธรรมาสัมมาทิฐิ, ดังว่ามาทั้งหมดนั้น, โดยเร็ว อย่างยั่งยืน และมากยิ่งๆ ขึ้นไป ดังฉะนี้ แม้ครั้งที่ 1 แม้ครั้งที่ 2 และแม้ครั้งที่ 3 เทอญ! ผนวก!"

สงวนลิขสิทธิ์โดย พิรจักร ทิศุธิวงศ์ (รจนาธร)

ฉบับปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 19:07 น.

www.Meditation101.org