13. บารมี 10 ทัศ กับการพัฒนาจิตใจและบุคลิกภาพบารมี 10 ทัศ กับการพัฒนาจิตใจและบุคลิกภาพ

Personality Advancement through the Cultivation of 10 Vitures

ทาน >> ละความโลภ, เสียสละ, มอบความสุข, เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, แบ่งปัน >> ใจกว้าง

ศีล >> ระมัดระวัง, ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ตนเองและผู้อื่น >> ใจสำรวม

ปัญญา >> มีเหตุผล, รอบคอบ, ไม่ใช้อารมณ์นำหน้า >> เข้าใจ

เนกขัมม์ >> รักสงบ, ไม่ยินดีกับการครองเรือน, ไม่ยึดติดกับคน สัตว์ สิ่งของ ละวางได้ >> ใจสงบ

วิริยะ >> มุ่งมั่น, เอาจริงเอาจัง, ขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย >> ใจมุ่งมั่น

ขันติ >> อดทน, อดกลั้น, ควบคุมอารมณ์ได้ดี >> ใจแข็งแกร่ง

สัจจะ >> มีความจริงใจ, ซื่อสัตย์, ไว้วางใจได้ >> จริงใจ

เมตตา >> อ่อนโยน >> ใจนุ่มนวล

อธิษฐาน >> มีความตั้งใจที่ชัดเจนและมั่นคง >> ใจมั่นคง

อุเบกขา >> อารมณ์มีเสถียรภาพ, สุขุม ไม่เหวี่ยงไปตามเหตุปัจจัยที่เข้ามากระทบ >> ใจเสถียร