16. กฎแห่งกรรม คือซอฟท์แวร์ที่ใช้ปกครองสรรพสัตว์

กฎแห่งกรรม คือซอฟท์แวร์ที่ใช้ปกครองวัฏสงสาร

เรียบเรียงโดย Pittaya Wong

24 กันยายน 2560
“กฎแห่งกรรม” คือผลที่เกิดจาก การประชัน ต่อรอง ตกลงร่วมกัน ด้วย วิชชา, สิทธิ์, และอำนาจ ของพระต้นธาตุต้นธรรม (องค์ต้นกำเนิดธาตุและธรรม) ฝ่ายต่างๆ ได้แก่ ฝ่ายกุศลาธรรมา, ฝ่ายอัพยากตาธรรมา, และฝ่ายอกุศลาธรรมา โดยกฎแห่งกรรมนั้นสามารถเปรียบเทียบได้กับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (software) ที่ใช้ปกครองสรรพสัตว์ที่อยู่ในวัฏสงสาร

มนุษย์และสัตว์ นั้นเป็นประดุจเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งาน (end user station) ที่ดำเนินการตามโปรแกรมกฎแห่งกรรม ภายใต้โครงข่าย (network) ที่เชื่อมโยงกันทั้งของหยาบ (mundane) และของละเอียด (supra-mundane) เข้าไว้ด้วยกัน.. เมื่อมนุษย์หรือสัตว์ทำกรรม ไม่ว่าจะเป็น (1) กรรมดี (2) กรรมชั่ว (3) กรรมไม่ดีไม่ชั่ว ผ่านทาง () กาย () วาจา () ใจ แล้วนั้น “ภาคผู้เลี้ยง” (administrator) ประจำตัวมนุษย์และสัตว์นั้น ซึ่งแบ่งออกเป็นฝ่ายดี ฝ่ายชั่ว และฝ่ายไม่ดีไม่ชั่ว สถิตแยกต่างหากกัน อยู่ภายในกายของมนุษย์หรือสัตว์นั้น ก็จะประมวล กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม รวมถึงองค์ประกอบร่วมทั้งหมด โดยภาคผู้เลี้ยงฝ่ายดี ประมวลกรรมดี ภาคผู้เลี้ยงฝ่ายชั่ว ประมวลกรรมชั่ว ภาคผู้เลี้ยงฝ่ายไม่ดีไม่ชั่ว ประมวลกรรมไม่ดีไม่ชั่ว ส่งกลับไปตามสายธาตุสายธรรม (network connection) ภายในตัวมนุษย์และสัตว์ ผ่านผู้ดูแลลำดับชั้นต่างๆ (levels of administrator) ไปจนถึงเครื่องธาตุเครื่องธรรม (Transcendental Root Element & Root Essence Server) ซึ่งเปรียบเทียบได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์เซอร์เวอร์ขนาดใหญ่ ที่แบ่งออกเป็นสามเครื่องแยกต่างหากกัน สำหรับทั้งสามฝ่าย โดยมี “พระต้นธาตุต้นธรรม” (The Top Administrator of Element & Essence) ของแต่ละฝ่ายดูแลควบคุมกำกับการ เมื่อเครื่องฯ ได้รับข้อมูลป้อนเข้าแล้ว ก็คำนวณ ประมวลตามโปรแกรมกฎแห่งกรรม ได้เป็นพลังงาน บุญ บารมี คุณธรรม กุศลธรรม หรือพลังงานบาป กิเลส อกุศลธรรม ที่จะได้รับ พร้อมทั้งตั้งผังสำเร็จ คือคำสั่งย่อยที่กำหนดว่า มนุษย์และสัตว์นั้น จะมีความเป็นไป ได้ผลานิสงส์แห่งกรรมอย่างไรต่อไปในปัจจุบัน หรืออนาคต จากนั้น ก็จ่ายกลับไปตามลำดับขั้นของผู้ควบคุมดูแล ในรูปแบบของดวงกลมๆ ที่บรรจุพลังงาน และคำสั่งตามโปรแกรม แต่ละอย่างเอาไว้ จนในที่สุด ก็ถึงตัวมนุษย์และสัตว์ จากนั้น ภาคผู้เลี้ยงประจำตัวมนุษย์และสัตว์ ซึ่งเราเปรียบเทียบกับ “แอดมิน” ประจำตัว ก็จะประจุพลังงานบุญ และคุณธรรม และ/หรือ พลังงานบาป และอกุศลธรรม ที่ประมวลคำนวณได้มา ลงไปในตัว พร้อมทั้งติดตั้งคำสั่งโปรแกรม หรือ ผังสำเร็จ (install) เป็นผลานิสงส์ของกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ลงไปในตัวผู้กระทำกรรม ซึ่งกระบวนการนี้เกิดขึ้นเร็วมาก โดยปกติแล้ว ภายในวินาทีเดียวหรือสองวินาทีก็เสร็จสิ้น

มนุษย์ทุกคนที่อยู่ในวัฏสงสาร ควรที่จะตระหนักถึงความมีอยู่ และการทำงานของกฎแห่งกรรมนี้ เพื่อให้เราสามารถใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาด ด้วยการทำแต่กรรมดี เพื่อให้ได้ผลกรรมดีตอบแทนเป็นรางวัล และหลีกเลี่ยงการทำกรรมชั่ว ซึ่งจะให้ผลเป็นความทุกข์และโทษภัยต่างๆ โดยที่เราจะต้องสั่งสมบ่มคุณธรรมและพลังงานบุญเรื่อยไป จนกว่าจะเต็มบริบูรณ์ สามารถเข้าสู่พระนิพพาน อันเป็นแดนบรมสุขอย่างถาวรได้สำเร็จ และพ้นไปจากการถูกปกครองภายใต้กฎแห่งกรรมได้ในที่สุด