19. รัตนะทั้ง 7 กับพัฒนาการของประเทศชาติ

รัตนะทั้ง 7 กับพัฒนาการของประเทศชาติ

โดย Meditation Guru and Pittaya Wong

ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2560

www.meditation101.org

 


ประเทศแต่ละประเทศในโลกของเรา ล้วนมี “ผู้เลี้ยงผู้รักษา” ดูแลปกครองอยู่ด้วยกันทั้งหมด ซึ่งเราอาจเรียกได้ว่าเป็น “เทพประจำเมือง”  ซึ่งส่วนใหญ่ในอดีต เคยเป็นบรรพบุรุษผู้ก่อตั้งประเทศ เป็นคุณต่อประชาชนหมู่ใหญ่ เมื่อละโลกแล้ว ได้มาเกิดเป็นผู้เลี้ยงผู้รักษา หรือเรียกตามภาษาวิชชาธรรมกายว่าเป็น “พระอาณาจักรพรรดิ”  ซึ่งมีหลายขั้นด้วยกัน ถ้ามีกำลังน้อยก็เรียกเป็น “พระจุลอาณาจักรพรรดิ” ถ้ามีกำลังปานกลาง คือ “พระมหาอาณาจักรพรรดิ” และถ้ามีกำลังมากเป็น “พระบรมอาณาจักรพรรดิ”  โดยที่พระอาณาจักรพรรดินี้ก็แบ่งออกเป็นฝ่ายที่ดี ซึ่งให้คุณ และฝ่ายที่ไม่ดี ซึ่งให้โทษ ภายใต้การปกครองของ “ผู้เลี้ยงผู้รักษาของโลก” หรือ “โลกบาลจักรพรรดิ”

ทั้งนี้ พระอาณาจักรพรรดิต่างก็มี รัตนะ 7 เป็นกำลัง ในการดูแลรักษาประเทศชาติบ้านเมือง ดังต่อไปนี้

     1.       จักรแก้ว ส่งผลให้ประเทศชาติมีระบบอำนาจการเมืองการปกครอง มีแสนยานุภาพของกองทัพกำลังทหารมากหรือน้อยต่างกันไป

     2.      แก้วมณี ส่งผลให้มีระบบและสถาบันการศึกษา วิทยาการ และเทคโนโลยีที่ดี มีคุณภาพตามกำลัง

     3.      ขุนพลแก้ว ส่งผลให้มีกำลังพลทหาร กำลังประชากร ในการยังกิจการงานต่างๆ ให้บรรลุผลสำเร็จเป็นไปด้วยดี ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน อย่างไม่ขาดแคลน ตามความต้องการ

     4.      ขุนคลังแก้ว ส่งผลให้ประเทศชาติมีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ประชาชนทำมาหากินอย่างราบรื่น ไม่ฝืดเคือง ประเทศชาติมีความร่ำรวยตามกำลัง ฯลฯ

      5.      นางแก้ว ส่งผลให้ประเทศชาติ มีศิลปะ วัฒนธรรม มีสิ่งต่างๆ ที่สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย น่าเจริญตา เจริญใจ

    6.      ช้างแก้ว ส่งผลให้ประชาชนในประเทศ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่ดีต่อกัน และมีระบบการรักษาพยาบาล เอาใจใส่ต่อกันและกัน เป็นอันดี มากหรือน้อย ตามกำลังที่มี

    7.      ม้าแก้ว ส่งผลให้ประเทศชาติมีระบบคมนาคมที่ดี สะดวกสบาย และประชาชนมีความกระตือรือร้นในการดำเนินชีวิตประจำวัน

นอกจากนี้ หากประเทศใด ที่บัญญัติพระพุทธศาสนา เป็นศาสนาประจำชาติ พระอาณาจักรพรรดิ หรือ ผู้เลี้ยงผู้รักษา ของประเทศชาตินั้นๆ ก็จะมีเครื่องทรง ที่มีลักษณะพิเศษ แตกต่างจากพระอาณาจักรพรรดิของประเทศอื่นๆ

ข้าพเจ้าขอรจนาความเรื่อง รัตนะทั้ง 7 กับพัฒนาการของประเทศชาติ พอสังเขปแต่เพียงเท่านี้ หากท่านสนใจที่จะศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติม กรุณาติดต่อ www.dhammacenter.org

จบบรรพ