24. ขั้นยศของเทวดา

ขั้นยศของเทวดา หรือ "ชั้นของประกาฯ" ทั้ง 12 อย่าง

โดย

คณะสมทบพระจักรฯพิรจักร (นามเดิม พิทยา ทิศุธิวงศ์) 


(1) ยศขั้น "ธรรมา" เป็นยศของเทวดาที่บรรลุเป็นพระอริยบุคคลชั้นต้น

(2) ยศขั้น "เดชา" คือยศของเทวดาที่มีฤทธิ์เดชมาก อานุภาพมาก หากปรารถนายศขั้นนี้ ให้ทุ่มเทแรงกายช่วยงานพระพุทธศาสนา  เช่น ช่วยล้างจานชาม ยกของ ขนของ ก่อสร้าง ฯลฯ

(3)  ยศขั้น "ประภา" เป็นยศของเทวดาที่มีรัศมีกายสว่างมาก ถ้าปรารถนายศขั้นนี้  ให้ทำบุญค่าไฟฟ้าส่องสว่างวัดหรือสำนักปฏิบัติธรรมที่มีผู้ทรงภูมิธรรมชั้นสูง

(4) ยศขั้น "พัสตรา" เป็นยศของเทวดาที่มีผ้าอาภรณ์เนื้อละเอียดประณีตสวยงามยิ่ง หากปรารถนายศขั้นนี้ ให้ถวายผ้าไตรจีวรเนื้อดีแด่พระอริยบุคคล และพระสงฆ์

(5) ยศขั้น "รัตนา" เป็นตำแหน่งของเทวดา ที่มีเครื่องประดับและทิพยสมบัติที่ประดับประดาไปด้วยอัญมณี หากปรารถนายศขั้นนี้ ให้ทำบุญค่าอัญมณีประดับพระพุทธรูป เช่นพระอุณาโลม พระมงกุฎและเครื่องประดับพระพุทธรูปปางจักรพรรดิ หรือพระเจดีย์ หรือจะถวายอัญมณีสำหรับบรรจุในพระพุทธรูปและพระเจดีย์ เป็นต้น

(6) ยศขั้น "จริยา" คือยศของเทวดาที่มีศีล ประพฤติดีปฏิบัติชอบ ไม่ว่าจะขณะเป็นมนุษย์อยู่ หรือเป็นเทวดา หากปรารถนายศขั้นนี้ ให้รับศีล หรืออาราธนาศีล 5 ข้อ หรือ 8 ข้อ กับผู้ทรงธรรม หรือพระอริยบุคคล หรือพระสงฆ์ แล้วรักษาศีลตามที่อาราธนาไว้ให้บริสุทธิ์เป็นเวลาอย่างน้อย 7 วัน

(7) ยศขั้น "วิจิตรา" คือยศของเทวดาที่มีรูปงามยิ่ง อีกทั้งทิพยสมบัติก็สวยงาม หากปรารถนายศขั้นนี้ ให้ถวายดอกไม้และเครื่องประดับประดาบูชาพระรัตนตรัยอันวิจิตรประณีต

(8) ยศขั้น "สุคนธา" คือยศของเทวดาที่มีกลิ่นกายหอมเย็นอบอวลเป็นพิเศษ ใครที่ปรารถนายศขั้นนี้ ให้สรงน้ำพระด้วยการรินน้ำอบไปที่พระหัตถ์และพระบาทของรูปเหมือนพระพุทธเจ้า พระจักรพรรดิ พระสงฆ์ พระอริยะบุคคล และผู้ทรงคุณอื่นๆ

(9) ยศขั้น "โยธิน" คือยศของเทวดาที่มีเทพบริวารมาก ซึ่งเทพบริวารมีทั้งแบบที่เป็นมนุษย์ไปเกิดร่วมวิมานบนสวรรค์ หรือเป็นกายสิทธิ์ที่ถูกเนรมิตให้เกิดขึ้นด้วยฤทธิ์ของบุญ หากปรารถนายศขั้นนี้ ให้หมั่นรวบรวมพวกพ้องในการทำการบุญการกุศลหรือ ให้ทำบุญสังฆทานสมทบค่าจัดจ้างคนงานในวัดวาอาราม

(10) ยศขั้น "ดุริยางค์" คือยศของเทวดาที่มีวงดนตรีชั้นเลิศขับกล่อมให้เพลิดเพลินเป็นพิเศษ ทำให้ร่าเริงบันเทิงใจมาก หากปรารถนายศขั้นนี้ ให้ประโคมดนตรีด้วยตนเอง หรือจัดให้มีการประโคมดนตรี บูชาพระรัตนตรัย หรือซื้อกล่องดนตรีหรือเครื่องเล่นเสียงมาเปิดบรรเลงหรือเพลงอันสมควร บูชาถวายพระรัตนตรัย และงานพิธีสำคัญทางพระพุทธศาสนาต่างๆ

เทวดาตนหนึ่งอาจจะดำรงยศศักดิ์เพียงตำแหน่งเดียว หรือมากกว่าก็ได้ ยิ่งมียศศักดิ์หลายขั้น ก็ยิ่งเป็นที่เคารพ นับถือ ยำเกรง ของเหล่าเทวดาอื่นๆ และถ้าหากมีงานประชุมเทวสมาคม เทวดาที่มียศศักดิ์เหล่านั้น ก็จะได้รับเกียรติให้นั่งใกล้องค์ประธาน มากกว่าเทวดาทั่วไป

26 เมษายน 2561

(11) ยศชั้น “รังสี” คือ เทวดาที่มีรัศมีหลากสีสันสวยงาม บ้างก็มี 7 สี บ้างก็มี 10 สี หรือถึง 108 สี หรือมากกว่า ซึ่งบุพกรรมที่ทำให้เกิดเป็นเทวดาที่มีรัศมีหลากสีสันนั้น ก็อย่างเช่น การถวายดอกไม้หลากสีบูชาพระสถูปเจดีย์ หรือบูชาพระรัตนตรัย หรืออื่นๆ เช่นการตั้งธงหลากสีบูชาพระเจดีย์ หรือการจุดพลุไฟหลากสี เฉลิมฉลองวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเทวดาในยศชั้นนี้ มีชื่อเรียกว่า “จ้าวรังสี”

(12)  ยศชั้น “พิมาน” คือเทวดาที่มีที่อยู่อาศัย หรือ “วิมาน” ขนาดใหญ่โตโอฬารเป็นพิเศษ ซึ่งวิมานของเทวดา แบ่งเป็น 3 ประเภทหลักๆ คือวิมานเงิน วิมานทอง และวิมานแก้ว แต่โดยความยิ่งใหญ่แล้วก็ไล่ลำดับต่างกันไปอีกเช่น วิมาน, พิมาน, เทวปราสาท, เทวนครา, ปราสาทนครา ฯลฯ ซึ่งการที่บุคคลจะมาเกิดเป็นเทวดาประเภทนี้ ซึ่งมีชื่อเรียกว่า “จ้าวพิมาน” บ้างก็มีบุพกรรมจากการสร้างเสนาสนะ อาคารสถานที่ ถาวรวัตถุ วัดวาอาราม ถวายพระพุทธเจ้า ถวายพระสงฆ์ จึงเป็นเหตุให้มีวิมานใหญ่ แต่ก็ไม่เสมอไป บางท่านอาจทำบุญอื่น แต่เป็นบุญที่มีอานิสงส์มาก เช่นการทำบุญกับพระภิกษุรูปเดียวที่เพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติ เป็นต้น

9 มิถุนายน 2563

หมายเหตุ: ยศของเทวดาตามที่พรรณนามานี้ ยังไม่ได้เรียงลำดับตามความสำคัญ หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม ขอให้ถามลูกแก้ว ซึ่งแสดงภาพไว้ด้านบนของบทความนี้