25. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ กับกำลังพระจักรพรรดิ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

และกำลังพระจักรพรรดิ

โดย Pittaya Wong

www.meditation101.orgจากที่ได้เคยอธิบายไว้ในบทความก่อนหน้า ว่าการบำเพ็ญบารมีนั้นมี 2 สายหลัก คือ (1) สายธรรม และ (2) สายจักรฯ เราได้อธิบายถึงการบำเพ็ญบารมี หรือการทำงาน รวมทั้งประเภทของพระจักรฯ อย่างคร่าวๆ ไว้ในเว็บไซท์ www.meditation101.org สำหรับบทความนี้เราจะกล่าวถึงเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (Royal Decoration) ซึ่งส่งผลต่อ “กำลังพระจักรพรรดิ” โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน “วิชชา” หรือภายในโลกแห่งญาณอันเป็นทิพย์

หากถามว่า เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่สร้างขึ้นจากโลหะ ตกแต่งให้ดูสวยงามล้ำค่า จะมีผลต่อวิชชาได้อย่างไร? จะไม่เป็นการ “ยึดติด” กับโลกแห่งวัตถุ และโลกธรรม คือ มีลาภ เสื่อมลาภ มียศ เสื่อมยศ สุข ทุกข์ นินทา และสรรเสริญ มิใช่หรือ? ข้าพเจ้าขอเท้าความไปถึงจุดกำเนิดแห่งความศักดิ์สิทธิ์ใน “วิชชา” ของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ นั่นก็คือ “กำลังจากผู้เลี้ยงผู้รักษา” ในภาษาวิชชา หรือภาษาบ้านๆ ว่า “เทวดาประจำเมือง”

กล่าวคือ เมื่อประชาชนของแผ่นดินรวมตัวกันขึ้นแล้วก่อร่างสร้างตัวเป็นประเทศชาติ ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดๆ ก็ตาม ประเทศนั้นๆ จะมี “ผู้เลี้ยงผู้รักษา” หรือ “เทวดาประจำเมือง” คอยดูแลช่วยเหลือ โดยมีส่วนเกี่ยวข้องกับ รัตนะ 7 คือ หน้าที่ 7 หมวดหมู่ของ “ผู้เลี้ยงผู้รักษา” อันได้แก่ (1) จักรแก้ว คืออำนาจการควบคุมปกครอง (2) ดวงแก้ว คือความรู้ เทคโนโลยี และวิทยาการ (3) ขุนพลแก้ว คือกำลังทรัพยากรบุคคล (4) ขุนคลังแก้วคือเศรษฐกิจและความอยู่ดีกินดี ทรัพย์สินสิ่งมีค่าต่างๆ (5) นายแก้ว/นางแก้ว คือความสวยงาม ความเพลิดเพลินใจ มีศิลปะ วัฒนธรรมเป็นต้น (6) ช้างแก้ว คือ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อำนวยการดูแล มีโรงพยาบาล โรงแรม งานภาคบริการต่างๆ และ (7) ม้าแก้ว คือการคมนาคมสัญจร

และด้วยอำนาจแห่งผู้เลี้ยงผู้รักษาและเทวดาประจำเมืองนี้เอง จะมีอิทธิพลต่อความเจริญก้าวหน้า ความคงอยู่ หรือความเสื่อมถอย ของประเทศชาติ อยู่ที่ประมาณ 40% ของโลกภายนอก (ส่วนหยาบ) ส่วนที่เหลือจะเป็นปัจจัยส่งผลจากอื่นๆ เช่นพระมหากษัตริย์ อำมาตย์ เสนาบดี ผู้ปกครอง รวมถึง สมณะพราหมณ์ เป็นต้น

โดยผู้เลี้ยงผู้รักษาหรือเทวดาประจำเมืองจะทำหน้าที่ “ส่งฤทธิ์” อยู่ในโลกทิพย์ เพื่อให้ประเทศชาติเป็นไปตามการควบคุม ทั้งนี้รวมถึงระบอบการปกครองของแต่ละประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่ยังคงมีสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง “ความแข็งแกร่ง” ของผู้เลี้ยงผู้รักษา หรือเทวดาประจำเมือง ที่สามารถรักษาเอกราชของประเทศ และสถาบันพระมหากษัตริย์เอาไว้ได้

และด้วยอำนาจของผู้เลี้ยงผู้รักษาและเทวดาประจำเมืองนี้เอง ที่ทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์ “เรืองอำนาจ” หรือ “ซบเซา” โดยสะท้อนออกมาด้วย “ความนิยม ความนับถือ และบทบาทอันสำคัญมากหรือน้อย” ของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อสังคมชาติ อำนาจนี้เชื่อมโยงเกี่ยวข้องถึงกันกับ “เครื่องราชอิสริยาภรณ์” ซึ่งถูกสร้างและกำหนดความสำคัญโดยสถาบันพระมหากษัตริย์ของแต่ละประเทศ

ด้วยเหตุนี้ “พลังทิพย์” จากผู้เลี้ยงผู้รักษา หรือ เทวดาประจำประเทศ จึงหล่อเลี้ยงทั้งสถาบันพระมหากษัตริย์ และ สิ่งต่างๆ ที่เนื่องด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้มีความ “ศักดิ์สิทธิ์” ถ้าหากปราศจากความศักดิ์สิทธิ์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์นั้นก็จะ “ไม่เป็นที่นับถือว่ามีความสำคัญใดๆ”

โดยนัยนี้ ผู้ทรงวิชชา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “พระจักรฯ” และ “พระรัตนะบุคคล” ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากพระมหากษัตริย์ในแต่ละราชอาณาจักร จะมีกำลังอันเป็นทิพย์เสริมเพิ่มเติมในวิชชา ซึ่งเป็นกำลังที่ถูกประชุมขึ้นมาจากในโลกทิพย์ เพื่อหล่อเลี้ยง โดยจะมี “เครื่องทรง” ของกายพระจักรพรรดิ หรือกายพระรัตนบุคคล เพิ่มเติมด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องราชฯ ที่มีลักษณะเป็น "ดาวแฉก" หรือ "ดารา"

สำหรับราชอาณาจักรไทย เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่สำคัญมีอยู่โดยหลักที่ 36 ชั้น โดยพระจักรฯ และพระรัตนบุคคล ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ตรงกันกับประเภทของตน ก็จะมีกำลังในวิชชาเด่นขึ้นเฉพาะด้านเป็นพิเศษ (แต่ไม่ได้หมายความว่า พระจักรฯ และพระรัตนบุคคล จะไม่สามารถรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่นอกเหนือจากประเภทของตน) โดยเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของราชอาณาจักรไทย ที่ “ตรงประเภท” กับพระจักรฯ และพระรัตนบุคคล พอจะระบุได้โดยคร่าวดังนี้

     1.     พระจักรฯ = ชั้นมงกุฎไทย

     2.     พระมณี = ชั้นดารานพรัตน์ราชวราภรณ์

     3.     พระปรินายก หรือขุนพลแก้ว = รามาธิบดีชั้นที่ 2 (มหาโยธิน)

     4.     พระคหปติรัตนะ หรือขุนคลังแก้ว = ชั้นดิเรกคุณาภรณ์

     5.     พระสุขรัตนะ หรือ นาย/นางแก้ว = ชั้นจุลจอมเกล้า

     6.     พระคชารัตนะ หรือ ช้างแก้ว = ชั้นช้างเผือก

     7.     พระอาชารัตนะ หรือ ม้าแก้ว = รามาธิบดี ชั้นที่ 4 (อัศวิน)


List of the 36 Major Orders of Royal Thai Decoration

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ของราชอาณาจักรไทย โดยหลักมี 36 ประเภทตามลำดับศักดิ์ มีดังนี้

1.Order of the Rajamitrabhorn (Thailand)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นมงคลยิ่งราชมิตราภรณ์  (ร.ม.ภ.)

2.Order of the Royal House of Chakri (Thailand)

เครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ (ม.จ.ก.)

3.Order of the Nine Gems

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์ (น.ร.)

4.Order of Chula Chom Klao - Special Class (Thailand)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นปฐมจุลจอมเกล้าวิเศษ (ป.จ.ว.)

5.Ratana Varabhorn Order of Merit

เครื่องราชอิสริยาภรณ์รัตนวราภรณ์ (ร.ว.)

6.Order of Chula Chom Klao - 1st Class (Thailand)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นปฐมจุลจอมเกล้า (ป.จ.)

7.Order of Rama 1st Class

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี ชั้นที่ 1 (เสนางคะบดี) (ส.ร.)

8.Order of the White Elephant - Special Class (Thailand)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)

9.Order of the Crown of Thailand - Special Class (Thailand)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นมหาวชิรมงกุฎ         (ม.ว.ม.)

10.Order of the White Elephant - 1st Class (Thailand)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

11.Order of the Crown of Thailand - 1st Class (Thailand)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

12.Order of the Direkgunabhorn 1st class (Thailand)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นปฐมดิเรกคุณาภรณ์(ป.ภ.)

13.Order of Chula Chom Klao - 2nd Class upper (Thailand)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ท.จ.ว.)

14.Order of Rama 2nd Class

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี ชั้นที่ 2 (มหาโยธิน) (ม.ร.)

15.Order of the White Elephant - 2nd Class (Thailand)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)

16.Order of the Crown of Thailand - 2nd Class (Thailand)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)

17. Order of the Direkgunabhorn 2nd class (Thailand)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นทุติยดิเรกคุณาภรณ์ (ท.ภ.)

18. Order of Chula Chom Klao - 2nd Class lower (Thailand)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นทุติยจุลจอมเกล้า (ท.จ.)

19.Order of Rama 3rd Class

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี ชั้นที่ 3 (โยธิน) (ย.ร.)

20.Vallabhabhorn Order

เครื่องราชอิสริยาภรณ์วัลลภาภรณ์ (ว.ภ.)

21.Order of Chula Chom Klao - 3rd Class upper (Thailand)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ต.จ.ว.)

22.Order of Rama 4th Class

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี ชั้นที่ 4 (อัศวิน) (อ.ร.)

23.Order of the White Elephant - 3rd Class (Thailand)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)

24.Order of the Crown of Thailand - 3rd Class (Thailand)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)

25.Order of the Direkgunabhorn 3rd class (Thailand)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นตติยดิเรกคุณาภรณ์(ต.ภ.)

26.Order of Ramkeerati (Thailand)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ     -

27.Order of Chula Chom Klao - 3rd Class lower (Thailand)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นตติยจุลจอมเกล้า (ต.จ.)

28.Order of the White Elephant - 4th Class (Thailand)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)

29.Order of the Crown of Thailand - 4th Class (Thailand)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)

30.Order of the Direkgunabhorn 4th class (Thailand)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ์ (จ.ภ.)

31.Order of Chula Chom Klao - 4th Class (Thailand)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นตติยานุจุลจอมเกล้า (ต.อ.จ.)

32.Order of Chula Chom Klao - 4th Class (Thailand)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นจตุตถจุลจอมเกล้า (จ.จ.)

33.Order of the White Elephant - 5th Class (Thailand)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นเบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.)

34.Order of the Crown of Thailand - 5th Class (Thailand)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.)

35.Order of the Direkgunabhorn 5th class (Thailand)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์ (บ.ภ.)

36. Vajira Mala Order ribbon.png

เครื่องราชอิสริยาภรณ์วชิรมาลา   (ว.ม.ล.)


ที่มาของรายการ: 

https://th.wikipedia.org/wiki/รายชื่อเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย


หมายเหตุ:  ท่านที่ต้องการบริจาคเป็นสาธารณกุศล โดยมีสิทธิ์ยื่นเรื่องของเครื่องราชฯ สามารถติดต่อได้ที่ "ศิริราชมูลนิธิ" ตามเว็บลิงค์ด้านล่างนี้ โดยสามารถอ่านรายละเอียดได้จากภาพด้านบนของหน้าเว็บนี้

http://www.si.mahidol.ac.th/office_m/foundation/join/benefit.html


* ทางเว็บไซท์ meditation101.org มิได้มีส่วนได้ผลประโยชน์จากยอดบริจาคของท่าน