28. สุวกิจ

สุวกิจ

โดย 

พระจักรฯพิรจักร ทิศุธิวงศ์ สุวพรรดิเดชา แห่งภาคทอง (โพธิวงศ์)


    1.     อาราธนาพระพุทธเจ้าตลอดหมดโลกธาตุทรงเจริญอิทธิบาท 4 เพื่อยืดอายุขัยออกไปอีก และหากจะทรงเข้าพระนิพพาน ก็เข้านิพพานแบบไม่ถอดกาย คือไม่จำเป็นต้องดับขันธ์ คล้ายสมเด็จพระพุทธโคดมทรงเข้าสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เพื่อโปรดพระพุทธมารดา ด้วยกายมนุษย์ ไม่ต้องถอดกายทิพย์เสด็จไป ดังนี้แล้ว พระวรกายจะแกร่งกล้า

    2.     อาราธนาพระปัจเจกพุทธเจ้าตลอดหมดโลกธาตุทรงเจริญอิทธิบาท 4

    3.     อาราธนาพระพุทธเจ้า และพระปัจเจกพุทธเจ้า ทรงเรียกรัตนะ 7 ขึ้นมาครอง

    4.     เชิญพระเจ้าจักรพรรดิตลอดหมดโลกธาตุฟังธรรมกับพระพุทธเจ้าผ่านแก้วมณี

    5.     เชิญพระเจ้าจักรพรรดิตลอดหมดโลกธาตุออกผนวชเป็นพระสมณจักรพรรดิ

    6.     อาราธนาพระพุทธเจ้าและพระปัจเจกพุทธเจ้า ทรงตั้ง “พุทธสภา” ผ่านแก้วมณี

    7.     อัญเชิญแก้วบรมจักรพรรดิใต้แผ่นดินวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ขึ้นสู่ผืนปฐพี

    8.     ครูวิชชาส่งวิชชาผ่านแก้วมณี เพื่อติดต่อสื่อสารกับพระพุทธเจ้า พระปัจเจกฯ และพระสมณจักรพรรดิ

    9.     อาราธนาพระพุทธเจ้า พระปัจเจกฯ และพระสมณจักรพรรดิ มาประชุมกัน ณ มงคลจักรวาล เพื่อประชุมวิชชา และตั้งระบบแก้วมณี พร้อมติดตั้ง “สายฆา”

   10.                       ครูวิชชา ตั้งระบบแก้วมณี เพื่อสร้าง “มณีเขต”

   11.                        พระพุทธเจ้า พระปัจเจกฯ และพระสมณจักรพรรดิ เสด็จกลับยังโลกเดิมแล้วปกครองกันตามมณีเขต

   12.                       พระพุทธเจ้า พระปัจเจกฯ พระสมณจักรพรรดิ และครูวิชชา ส่งวิชชาถึงกันและกันภายในเครือข่ายมณีเขต หล่อเลี้ยงทั่วโลกธาตุ

   13.                       พระพุทธเจ้า พระปัจเจกฯ พระสมณจักรพรรดิ และครูวิชชา ประชุมวิชชา และเดินวิชชา พร้อมกัน ทั่วทั้งมณีเขต

   14.                       พระพุทธเจ้า พระปัจเจกฯ พระสมณจักรพรรดิ และครูวิชชา รบกับภาคมาร และเก็บสลายวิชชาของฝ่ายมาร กระทั่งหมดสิ้นไปจากโลกธาตุ

   15.                       เดินวิชชาดึงจักรวาลต่างๆ ทั่วโลกธาตุ มาผนวกรวมกันเป็นหนึ่งเดียว

   16.                       ตรวจรหัสพันธุกรรมพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้า จากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ แล้วทำสำเนารหัสพันธุกรรม อาราธนาพระพุทธโคดมกลับลงมาประสูติใหม่ รวมถึงพระพุทธเจ้าพระองค์เก่าๆ ก่อนๆ โดยมีสมเด็จองค์ปฐมบรมครู เป็นประธาน

   17.                       โลกค่อยๆกลายเป็นพุทธเกษตร ไม่มีช่องว่างระหว่างแต่ละพุทธันดร พระพุทธเจ้าตรัสรู้ต่อเนื่องกันไม่ขาดสาย จักรวาลไม่แยกห่างจากกัน

   18.                       พระพุทธเจ้า พระปัจเจกฯ พระสมณจักรพรรดิ ครูวิชชา เดินวิชชาเก็บสลายบาป สลายเมืองนรก สลายมารโลก สลายโปรแกรมอบายภูมิ เหลือเพียงแต่นิพพาน สวรรค์ และโลกที่เป็นประดุจพุทธเกษตร กระทั่งภพภูมิทั้งหมดกลายเป็นหนึ่งเดียวที่เป็นเอกันตบรมสุขสุคติภพ ไม่มีความทุกข์กาย ไม่มีความทุกข์ใจ ไม่มีกิเลส ไม่มีภาคมาร บรรลุถึงที่สุดแห่งธรรม เป็นอันจบสิ้น “สุวกิจ” ดังฉะนี้แล. 


    หมายเหตุ: แผนงานนี้ ข้าพเจ้า, พระจักรฯพิรจักร ทิศุธิวงศ์ สุวพรรดิเดชา, แห่งภาคทอง (โพธิวงศ์) ได้ "บอกงาน" ไว้ทางเฟสบุ๊คเป็นระยะๆ รวมถึงรจนาจดหมายบอกงานถึงครูวิชชาบางท่านในช่วงหลายปีที่ผ่านมา คือ พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2562 โดยมิได้ขโมยงาน หรือคัดลอกเลียนแบบงานมาจากใครอื่น แต่เป็นงานที่ข้าพเจ้าดำริขึ้นเองทั้งหมด

    

    อัพเดทหน้าเพจล่าสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น.


    เรียนทุกท่านทราบครับ

เรื่องแผนงาน "สุวกิจ" นั้นผมเปิดเผยเป็นครั้งแรกต่อ คุณชรีรัช ทศรัตน์ ซึ่งเป็นผู้ประสานงาน (คล้ายๆ เลขาฯ) ของท่านธัมมชโย ซึ่งเธอน่าจะได้นำไปเล่าให้ท่านธัมมชโยทราบ ต่อมาท่านธัมมชโยจึงได้ทำการบางอย่าง ส่วนวันที่ผมบอกงาน นั้นผมพิมพ์รายงานเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ซึ่งผมทิ้งเอาไว้ที่วัดมงคลธรรมกายาราม จ.เชียงราย ถ้าจะเช็คดู ต้องเปิดคอมพิวเตอร์อ่านดูรายงานนั้นครับ

ส่วนว่า ที่ท่านธัมมชโยจะเดินงาน สาวดึงเอาจักรวาลต่างๆ มาชิดรวมกัน เห็นว่าจะเป็นงานส่วนดำริของท่านธัมมชโย ที่ต่อเนื่องมาจากการบอกงานของผม ผมจึงขอเปลี่ยนวิธี เป็น "ภพซ้อนภพ" ในทำนองเดียวกับการ นำอายตนนิพพาน มาซ้อนอยู่ในกันและกัน แต่เราทำกับภพที่เหลือ ทั้งอรูปภพ รูปภพ กามภพ เมื่อสรรพสัตว์เวียนว่ายตายเกิด ก็หลุดออกจากโลกมนุษย์ เข้ามาอยู่ในรูปภพ อรูปภพ กามภพ (สวรรค์) ที่เราดึงมาซ้อนกัน เท่ากับเป็นการย้ายอพยพ ส่วนโลกแห่งอื่นก็ค่อยๆ หมดประชากรไป กระทั่งแตกสลายหายไป ส่วนนรก ก็รื้อถอนออกไป แล้วเราก็เติมธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ ให้กับพระธรณี ในโลกของเรา คือมงคลจักรวาล หล่อเลี้ยงด้วยวิชชา ไม่ให้แตกสลายเหมือนโลกอื่น แล้วก็ขยายใหญ่ไปเรื่อยๆ เหมือนยุคกัปป์ไขขึ้น เพื่อรองรับประชากรจากโลกอื่นด้วย ดังนี้ มงคลจักรวาลก็จะเป็นแกนหลักของโลกธาตุ ส่วนโลกอื่น ที่ยังคงอยู่ ไม่แตกสลาย จะใช้วิธี ภพซ้อนภพ ดึงดูด แล้วคายออกมาเรียงกัน โดยไม่ต้องสาวเข้าหากัน ก็ได้ ดังนี้ ไม่ต้องใช้วิธีของท่านธัมมชโยครับ


พิรจักร ทิศุธิวงศ์ สุวพรรดิเดชา
www.meditation101.org

17 เมษายน พ.ศ. 2563