31. คำอธิษฐานแก้โปรแกรมชีวิต

คำอธิษฐานแก้โปรแกรมชีวิต ฉบับที่ 1

เผดียง [ชื่อ-นามสกุล ของผู้อธิษฐาน] แม้ครั้งที่ 1, 2, และ 3!!!

ด้วยบุญกุศล แม้ทั้งหมด ที่ข้าพเจ้าได้จากการทำบุญในครั้งนี้ คือบุญ xxx เนื่องในโอกาส xxx ซึ่งได้มีการสำแดงดวงตราประกาศิต xxx นั้น, ข้าพเจ้ามีความประสงค์ จะอธิษฐานกำกับ เพื่อขออานิสงส์แห่งบุญเป็นลำดับดังนี้:

ลำดับที่ 1: ขอให้อกุศลกรรมของข้าพเจ้าเองทั้งหมดทั้งสิ้น ที่ข้าพเจ้าได้เคยคิด พูด ทำ เป็นอกุศลกรรมทาง กาย วาจา ใจ รวมถึงอื่นๆ ทั้งในอดีต และปัจจุบัน เท่าที่ผ่านมาทั้งหมดทั้งปวง ทั้งหมดทั้งสิ้นนั้น ขอจงกลายเป็น “อโหสิกรรม” โดยสัมบูรณ์ คือกรรมที่ไม่สามารถส่งผลใดๆได้อีก โดยสิ้นเชิง ต่อข้าพเจ้าเป็นการถาวร นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป และตลอดไป โดยเริ่มจากอกุศลกรรมล่าสุด ในปัจจุบันชาตินี้ของข้าพเจ้า ย้อนถอยเรื่อยไป กระทั่งถึงปฐมชาติ ดังฉะนี้ แม้ครั้งที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, และ 7!!!!!!!

ลำดับที่ 2: ขอให้บุญทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้ในคราวนี้ จงทำการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข ซึ่ง “กำหนด” ต่างๆ รวมถึง ผังสำเร็จ, ผังชีวิต, ผังต่างๆ ทั้งหมดทั้งปวง ทั้งหมดทั้งสิ้น ของข้าพเจ้าที่เกิดขึ้นแล้ว อันเกิดจาก “อธิษฐาน” ทางกาย วาจา ใจ และอื่นๆ ทั้งหมดทั้งปวง ทั้งหมดทั้งสิ้น ของข้าพเจ้า เท่าที่ผ่านมา แม้ทั้งหมดทั้งสิ้น นับตั้งแต่ เวลาขณะนี้ ในปัจจุบันชาติ ย้อนถอยกลับเรื่อยไปถึงปฐมชาติแรกสุดของข้าพเจ้า ขอจงกลายเป็นสิ่งดี อันเป็นประโยชน์สุข และความเจริญ และวระสมบัติ ในฝ่ายกุศลาธรรมา สัมมาทิฐิ แต่เพียงส่วนเดียวเท่านั้น ต่อข้าพเจ้า ทั้งหยาบ และละเอียด โดยปราศจาก ทุกข์, โทษ, โรค, ภัย, วิบัติ รวมถึงสิ่งไม่ดีใดๆ ต่อข้าพเจ้า ทั้งหยาบ และละเอียด จงทุกประการ อย่างปัจจุบันทันด่วน โดยง่าย โดยเร็วพลันเป็นที่สุด นับตั้งแต่เดี๋ยวนี้ เป็นต้นไป ดังฉะนี้ แม้ครั้งที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, และ 7!!!!!!!

ลำดับที่ 3: ขอให้ ผังชีวิต, อธิษฐาน, ความประสงค์, ความปรารถนา, วิชชา, กรรม และปัจจัยส่งผลอื่นๆ ทั้งในสภาวะหยาบ และละเอียด และอื่นใด รวมทั้งหมด ทั้งสิ้น ที่ผ่านมาทั้งหมดทั้งปวง ทั้งของข้าพเจ้าเอง และของผู้อื่น ที่จะมีผลต่อข้าพเจ้า [และพวกของข้าพเจ้า] ทั้งโดยตรง และโดยอ้อม นับจากนี้เป็นต้นไป แม้ทั้งหมด ไม่ว่าอะไรๆ ขอจงกลายเป็น “คุณา” คือ “คุณ” และ “วระสมบัติ” ซึ่งเป็น “ผลดี” อันเป็นประโยชน์สุข ในฝ่ายกุศลาธรรมา สัมมาทิฐิ แต่เพียงส่วนเดียว ยิ่งๆ ขึ้นไป ต่อข้าพเจ้าตลอดไป และส่วนที่จะเป็นผลร้าย, ผลเสีย, และวิบัติ ทุกข์โทษภัยใดๆ ต่อข้าพเจ้า ก็จงแปรเปลี่ยนให้กลับกลายเป็น “ดี” เป็นประโยชน์สุข และวระสมบัติ ในฝ่ายกุศลาธรรมาสัมมาทิฐิ แต่เพียงส่วนเดียวเท่านั้น ต่อข้าพเจ้า [และพวกของข้าพเจ้า] ยิ่งๆ ขึ้นไป และตลอดต่อไป โดยเริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และเรื่อยไป และตลอดไป ดังฉะนี้ แม้ครั้งที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, และ 7!!!!!!!

ผนวก [ชื่อ-นามสกุล ของผู้อธิษฐาน] แม้ครั้งที่ 1, 2, และ 3!!!


รจนา และ สงวนลิขสิทธิ์ โดย พิรจักร ทิศุธิวงศ์

6 เมษายน พ.ศ. 2564


* ท่านผู้ใดมีความประสงค์จะใช้คำอธิษฐานนี้ สามารถใช้ได้ฟรี แต่จะติดค้าง “สิทธิ์” ต่อผู้รจนา หากไม่ประสงค์จะติดค้าง กรุณาบริจาคเงินเข้าองค์กรการกุศลใดๆ ที่ผู้รจนาให้การสนับสนุนอยู่ โดยเข้าไปยังเว็บไซท์ ตามลิงค์ด้านล่างนี้ ทั้งนี้ ผู้รจนา มิได้กำหนดจำนวนเงิน หรือระบุองค์กรใดโดยเฉพาะ

https://www.meditation101.org/15468515/donation

หมายเหตุ:

     1.     คำอธิษฐานนี้ ได้รับการคิดค้นอย่างรอบคอบรัดกุม ส่วนว่าจะส่งผลมากหรือน้อย ก็ขึ้นอยู่กับบุญที่ได้จากการทำบุญ และผังบุญ/บาป ที่ต้องแก้ไขว่ามากหรือน้อย

     2.     วิธีการแก้ผังชีวิตด้วยการทำบุญแล้วอธิษฐานนี้ จำเป็นต้องใช้บุญมากมหาศาล ซึ่งผู้ใช้อาจจำเป็นต้องปรึกษาผู้ทรงวิชชาสำนักต่างๆ เพื่อคำนวณโดยคร่าวก่อน ว่าควรจะทำบุญอะไร เท่าใด

     3.     คำอธิษฐานนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงถ้อยคำ ก็อาจจะส่งผลมาก กล่าวคือ หากเพิ่มคำอธิษฐานเพียงคำเดียว ก็อาจจะต้องใช้บุญเพิ่มอีกมหาศาล ขอให้ท่านผู้ใช้ได้ใช้วิจารณญาณอันรอบคอบ หากจะทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำอธิษฐานนี้

    4.     คำอธิษฐานนี้ ประหยัดเวลา และกำลังในวิชชา ซึ่งปกติแล้วผู้ทรงวิชชา จะใช้วิชชาเก็บแก้ผัง แต่ถ้าอธิษฐานด้วยบุญที่มากมหาศาล ก็จะแก้ไขผังได้อย่างง่ายๆ โดยไม่เปลืองวิชชา

    5.     คนจำนวนไม่น้อย มีชีวิตลุ่มๆ ดอนๆ ยุ่งเหยิง เดี๋ยวสุข เดี๋ยวทุกข์ ก็เพราะบุญบาปที่ทำเอาไว้ บางท่านอธิษฐานครองรัก แล้วเลิกลา บางท่านถูกครอบงำโดยคำอธิษฐาน หรือวิชชาของผู้อื่น ผู้รจนาหวังว่า คำอธิษฐานนี้จะช่วยแก้ไขได้

    6.     หากท่านมีความประสงค์จะขออนุญาตใช้คำอธิษฐาน โดยจะปรับแก้ หรือมีข้อเสนอแนะ ขอให้ติดต่อกองงานฯ ผู้ดูแลเว็บไซท์ www.meditation101.org