3. Dilute Sin Energy (เจือจางพลังงานบาป)ตัวอย่างคำอธิษฐานสำหรับจารึก ณ ทานวัตถุ หรือจ่าหน้าซองทำบุญ

ขอนอบน้อมกราบถวายเป็นสังฆทาน โดย พิรจักร ทิศุธิวงศ์
ด้วยบุญกุศลนี้ ข้าพเจ้าขอให้เครื่องธาตุเครื่องธรรมและภาคผู้เลี้ยงผู้รักษาฝ่ายบุญ ประจำกายและสายธาตุสายธรรมของข้าพเจ้า ได้นำบุญอันข้าพเจ้าพึงได้จากการทำบุญครั้งนี้ ส่งลงไปใส่ไว้ใน “ดวงบาป”ประจำกายมนุษย์ของข้าพเจ้า เพื่อให้พลังงานบุญ “ปนเป็น” อยู่ในพลังงานบาป กระทั่งกลายเป็น “พลังงานเทา” ทั้งนี้ เพื่อมรรคผล นิพพาน และประโยชน์สุขในฝ่ายกุศลาธรรมาสัมมาทิฐิแต่เพียงส่วนเดียวสำหรับข้าพเจ้า
ดังฉะนี้ ยิ่งๆ ขึ้นไป โดยเร็ว อย่างยั่งยืน นับจากนี้เรื่อยไป เทอญ! อิทังเม ญาตินัง โหตุ!

สงวนลิขสิทธิ์โดย พิรจักร ทิศุธิวงศ์ (รจนาธร)
4 เมษายน พ.ศ. 2566
www.Meditation101.org